Szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego

„Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”
 data zamieszczenia: 02.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 33 8562242, faks 33 8562242.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.bip.info.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania:

Zadanie 1 - Warsztaty aktywizująco-psychologiczne do 31 sierpnia 2010 roku

Zadanie 2 - Warsztaty z doradcą zawodowym  do 31 sierpnia 2010 roku

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zadanie 1: Warsztaty aktywizująco-psychologiczne Celem szkolenia jest nabycie przez kursantów  zmiany postaw życiowych oraz likwidacji barier mentalnych związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem zatrudnienia, poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości; analizę sytuacji osobistej i czynników na nią wpływających;  określenie własnych możliwości, potrzeb i umiejętności; umiejętne wyrażanie swoich myśli i uczuć; radzenie sobie ze stresem; podniesienie poziomu samooceny, wzrost  asertywności, i pewności siebie.

Zajęcia powinny  obejmować następujące zagadnienia:

- Człowiek jako istota społeczna, znaczenie pracy w życiu człowieka, czynniki determinujące aktywność lub bierność zawodową, skutki pozostawania bez pracy – aspekt indywidualny i wpływ na otoczenie

- Motywacja; motywacja do pracy i sposoby motywacji do pracy, motywacja osiągnięć, model kompetencji komunikacji: motywacja, wiedza, umiejętności, kontekst

- Autoprezentacja; psychologiczne podstawy sztuki wyrażania siebie, rola świadomości i podświadomości w autoprezentacji, podświadoma autoprezentacja, świadoma prezentacja w kontekście sytuacyjnym. Poziomy prezentacji; wygląd zewnętrzny, sposób zachowania, co i jak mówimy. Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała i jej wpływ na otoczenie).

- Wpływ sygnałów niewerbalnych na wiarygodność kandydata do pracy.

Oczekiwane rezultaty

Oczekuje się, że uczestnicy szkolenia potrafią realnie określić swoje możliwości psychospołeczne. Będą zmotywowani do zmian postaw życiowych.

Warsztaty  w ilości 20 godzin grupowo + jedna godzina indywidualnie dla każdego uczestnika.

 

Zadanie 2 Warsztaty z doradcą zawodowym Celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnego listu motywacyjnego, zachowanie się podczas rozmowy z pracodawcą, prowadzenia negocjacji. Zajęcia powinny obejmować:

- Zajęcia praktyczno-teoretyczne z wizażystą: przygotowanie skóry do makijażu, makijaż, stylizacja fryzury, garderoba

- Odkrywanie własnych możliwości i umiejętności, bilans mocnych i słabych stron

- Budowanie własnego wizerunku, sposób i styl zachowania się na współczesnym rynku pracy. Prezentacja oczekiwań i realnych możliwości ich realizacji. Metody pobudzania motywacji. Samorealizacja i poszukiwanie własnego wizerunku. Rola i znaczenie pozytywnego nastawienia do siebie i innych osób

- Strategia postępowania w kontaktach z pracodawcą. Wzbudzanie zaufania, akceptacja i wiarygodność, kompetencje i profesjonalizm

- Metody i sposoby poszukiwania pracy. Młodzieżowe Biura Pracy, Targi i Giełdy Pracy, kontakty międzyludzkie, ogłoszenia prasowe i internetowe, inne podmioty i instytucje zajmujące się problematyką pracy i zatrudnienia

- Opracowanie CV chronologicznego i europejskiego dokumentu aplikacyjnego

-Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Oczekiwane rezultaty: uczestnicy szkolenia powinni nabyć umiejętności przygotowania profesjonalnego listu motywacyjnego i życiorysu, prowadzenia rozmowy z pracodawcą,  kształtowania wizerunku własnej osoby.

Ilość godzin 30 grupowo + jedna godzina indywidualnie dla każdego uczestnika.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.57.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zadanie 1 - Warsztaty aktywizująco-psychologiczne do 31 sierpnia 2010 roku

Zadanie 2 - Warsztaty z doradcą zawodowym  do 31 sierpnia 2010 roku

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 1 W zakresie potwierdzenia posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji Wykonawca winien dysponować następującymi dokumentami : wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy - dla siedziby jednostki szkoleniowej - wojewódzki urząd pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych w związku z art.20 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. - Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami);7.2.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 2 b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie c) Wykaz niniejszy winien obejmować wykonanie co najmniej: - 3 szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 2 Dysponowanie lokalem umożliwiającym prowadzenie zajęć tj kursy muszą odbywać się na terenie Gminy Dębowiec lub w jej bliskiej odległości pozwalającej na sprawne dotarcie na zajęcia dostępnymi środkami komunikacji BUS i PKS (odległość nie większa niż 15 km od granic Dębowca ) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 3

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 4

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy lub jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy. We wszystkich powyższych przypadkach termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec przedłużeniu, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody przy realizacji zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

   IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych    warunków zamówienia: www. debowiec.bip.info.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 09:30, miejsce: W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Kursy zawodowe w ramach projektu systemowego Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

IV.4.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konkurs ofert Szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:02.07.2010 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:08.07.2010 10:47