Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dębowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Urząd Gminy Dębowiec.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem, debowiec@debowiec.cieszyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 851 89 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorzy ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Dębowcu:

Krzysztof Wawak - zastępca wójta - krzysztof.wawak@debowiec.cieszyn.pl

Marcin Zwias - starszy informatyk - marcin.zwias@debowiec.cieszyn.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6
Tel.: +48 33 851 89 11
Faks: +48 33 851 89 33
E-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl
Strona internetowa: https://www.debowiec.cieszyn.pl

Dostępność architektoniczna

Na dzień dzisiejszy budynek Urzędu Gminy nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W planie jest budowa podjazdu, która pozwoli osobom na wózkach na dostęp do poziomu parteru Urzędu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne
Brak

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.