Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/III/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/III/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 18/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/III/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/III/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/III/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/IV/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 26/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 27/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1086/12 obręb geodezyjny Ogrodzona.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 28/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 234/6 obręb geodezyjny Gumna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 29/IV/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 30/IV/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 31/IV/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 32/IV/2019 w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 33/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 34/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gumna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 35/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Iskrzyczyn.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 36/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kostkowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 37/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łączka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 38/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ogrodzona.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 39/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Simoradz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 40/IV/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 41/V/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 42/V/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 43/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 155/12, 160/7, 757/6, 160/9 obręb geodezyjny Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 44/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 45/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 48/VI/2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 47/VI/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 46/VI/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr V/2019 z dnia 26 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... następna