Rejestr zmian w biuletynie

07.05.2019

Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
VI Sesja Rady Gminy Dębowiec w dniu 30 kwietnia 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 16/III/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 17/III/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 18/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej, na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej na 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 20/III/2019 w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku "Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 19/III/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 22/III/2019 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 21/III/2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2019 rok.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 23/IV/2019 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 24/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 25/IV/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 26/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 27/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1086/12 obręb geodezyjny Ogrodzona.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 28/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 234/6 obręb geodezyjny Gumna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 29/IV/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 30/IV/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 31/IV/2019 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 32/IV/2019 w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 33/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 34/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gumna.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 35/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Iskrzyczyn.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 36/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kostkowice.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 37/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łączka.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 38/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ogrodzona.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 39/IV/2019 w sprawie zmiany statutu Sołectwa Simoradz.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 40/IV/2019 w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 41/V/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 42/V/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 43/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych oznaczonych jako pgr. 155/12, 160/7, 757/6, 160/9 obręb geodezyjny Gumna do gminnego zasobu nieruchomości.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 44/V/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 45/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2019 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 48/VI/2019 w sprawie powołania Gminnej Rady Bibliotecznej działającej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 47/VI/2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała nr 46/VI/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2019-2026.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr V/2019 z dnia 26 marca 2019r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dębowiec
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna