Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.09.2020 09:14 Uchwała nr 148/XVII/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym i ośrodkach wsparcia
02.09.2020 09:13 Uchwała nr 147/XVII/2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec, w roku szkolnym 2020/2021
02.09.2020 09:12 Uchwała nr 146/XVII/2020 w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dębowiec na lata 2020-2023"
02.09.2020 09:11 Uchwała nr 145/XVII/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 199/XXIV/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
02.09.2020 09:10 Uchwała nr 144/XVII/2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
02.09.2020 09:09 Uchwała nr 143/XVII/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec
02.09.2020 09:08 Uchwała nr 142/XVII/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2020 r.
06.07.2020 10:33 Uchwała nr 141/XVI/2020 w sprawie udzielenia absolutorium za 2019r.
06.07.2020 10:32 Uchwała nr 140/XVI/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
06.07.2020 10:31 Uchwała nr 138/XVI/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2016 Rady Gminy Dębowiec z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest

1 2 3 4 5 następna