Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2020 13:23 Uchwała nr 100/XI/2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 512/20 obręb geodezyjny Ogrodzona
13.01.2020 13:23 Uchwała nr 101/XI/2019 w sprawie przekazania wniosku Pana S. Sz. Wójtowi Gminy Dębowiec zgodnie z właściwością
13.01.2020 13:22 Uchwała nr 99/XI/2019 w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów
13.01.2020 13:21 Uchwała nr 97/XI/2019 w sprawie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
13.01.2020 13:21 Uchwała nr 98/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji
13.01.2020 13:20 Uchwała nr 96/XI/2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
13.01.2020 13:14 Uchwała nr 95/XI/2019 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l, 240 l, 900 l, 1100 l oraz ustalenie stawki za worek o pojemności 80l, 120l
13.01.2020 13:09 Uchwała nr 94/XI/2019 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
13.01.2020 13:08 Uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
13.01.2020 13:07 Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec

1 2 3 4 5 6 następna