Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.03.2018 13:15 Uchwała nr 266/XXXVI/2018 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2018 r.”
16.03.2018 13:11 Uchwała nr 265/XXXVI/2018 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy.
16.03.2018 13:07 Uchwała nr 264/XXXVI/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego.
16.03.2018 13:02 Uchwała nr 263/XXXVI/2018 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
16.03.2018 13:00 Uchwała nr 262/XXXVI/2018 w sprawie podziału Gminy Dębowiec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
05.03.2018 12:44 Uchwała nr 261/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dębowiec na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024”.
05.03.2018 11:36 Uchwała nr 260/XXXV/2018 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Śro-dowiska dla Gminy Dębowiec za lata 2014 - 2016.
05.03.2018 11:35 Uchwała nr 259/XXXV/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.
05.03.2018 11:34 Uchwała nr 258/XXXV/2018 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia za-wodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018r.
05.03.2018 11:32 Uchwała nr 257/XXXV/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 27/IV/2015 Rady Gminy Dębowiec z dnia 10 lutego 2015r. o ustaleniu wysokości diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy, przewodniczących komisji.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna