Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
17.10.2018 13:16 Uchwała nr 305/XLIII//2018 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019..
17.10.2018 13:16 Uchwała nr 306/XLIII//2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki dzieciom w wieku do lat 3 z terenu Gminy Dębowiec uczęszczających do Żłobków Miejskich na terenie Gminy Cieszyn..
17.10.2018 13:15 Uchwała nr 304/XLIII//2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
17.10.2018 13:14 Uchwała nr 303/XLIII//2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.
27.09.2018 13:02 Uchwala nr 301/XLII//2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy spo-łecznej w formie pomocy rzeczowej i zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnie-nie, zasiłku okresowego oraz zasiłku celowego przyznawane pod warunkiem zwrotu.
27.09.2018 13:02 Uchwała nr 302/XLII//2018 w sprawie przyznania wyróżnienia pn. „Laur Srebrnej Cieszynianki”.
27.09.2018 13:01 Uchwała nr 299/XLII/2018 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec.
27.09.2018 13:01 Uxhwała nr 300/XLII//2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nierucho-mości opłatę za gospodarowanie odpadami.
27.09.2018 13:00 Uchwała nr 298/XLII/2018 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019r.
27.09.2018 12:59 Uchwała nr 297/XLII/2018 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2019r.

1 2 3 4 5 6 następna