Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2012 08:45 U C H W A Ł A NR 102/XIII/2011 z dnia 6 grudnia 2011r w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r
05.01.2012 08:44 UCHWAŁA NR 101/XIII/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Dębowiec
05.01.2012 08:43 100/XIII/2011 UCHWAŁA NR 100/XIII/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie sołectwa Łączka w Gminie Dębowiec
05.01.2012 08:23 UCHWAŁA nr 99/XIII/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2011 r.
05.01.2012 08:21 UCHWAŁA Nr 98/XIII/2011 z dnia 06 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2011-2014
10.11.2011 13:22 UchwałaNR 97/XII/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów w 2012 r.
10.11.2011 13:19 UchwałaNR 96/XII/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2012 r.
10.11.2011 13:18 UchwałaNR 95/XII/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 r.
10.11.2011 12:54 UchwałaNR 94/XII/2011 z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dębowiec
10.11.2011 12:52 UCHWAŁA NR 93/XI/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna