Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.04.2019 13:53 Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
18.02.2019 14:35 Konsultacje dotyczące podwyższenia kryterium dochodowego
18.02.2019 09:09 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwał Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Dębowiec.
30.11.2018 09:33 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. oraz w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019r.
20.11.2018 14:39 Konsultacje dotyczące odpadów
08.10.2018 13:59 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
08.10.2018 13:56 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Statutu Gminy Dębowiec.
11.09.2018 08:49 Konsultacje dotyczące odpadów
06.08.2018 13:07 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu ich rozliczania.
12.07.2018 08:01 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna