Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.07.2012 12:51 Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
16.07.2012 12:49 Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.07.2012 12:48 Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o pojemności 120 l
16.07.2012 12:45 Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
16.07.2012 12:42 Projekt deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadam
16.07.2012 12:41 Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
16.07.2012 12:37 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec
02.02.2012 11:51 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec
23.12.2011 10:52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
15.12.2011 11:06 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy  Dębowiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dębowiec 

1 2 3 4 następna