Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.09.2023 14:42 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany nazwy części ulicy Wiejskiej w Iskrzyczynie
16.06.2023 13:58 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany uchwały nr 288/XXXIII/2022 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Dębowiec
11.05.2023 14:52 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie odpłatności za użytkowanie toalet publicznych na terenie Gminy Dębowiec
15.03.2023 14:22 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec
15.03.2023 14:11 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dębowiec
09.03.2023 13:37 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2023r.
09.03.2023 13:34 Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dębowiec w 2023r.
14.02.2023 14:57 Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie określenia górnych stawek opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
23.01.2023 12:15 Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
18.01.2023 13:10 Konsultacje z mieszkańcami gminy Dębowiec projektu uchwały Rady Gminy Dębowiec w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec

1 2 3 4 5 6 następna