Deklaracja Dostępności

­

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 , 43-426 Dębowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 , 43-426 Dębowiec, na którym Państwo się znajdują w celu wyświetlenia danej informacji publicznej.

Urząd Gminy Dębowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność cyfrową zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości.

Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-05-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 , 43-426 Dębowiec jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

 • Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-06-10
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności jest Marcin Zwias.
 • E-mail: informatyk@debowiec.cieszyn.pl
 • Telefon: 33 8518915

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Gminy Dębowiec z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Urząd Gminy Dębowiec nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Gminy Dębowiec niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Gminy Dębowiec odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Urząd Gminy Dębowiec nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres:

Urząd Gminy Dębowiec

ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec

lub za pomocą e-mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych

Budynek: Urząd Gminy, Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Na dzień dzisiejszy budynek Urzędu Gminy nie pozwala na dostęp osób na wózkach inwalidzkich. W planie jest budowa podjazdu, która pozwoli osobom na wózkach na dostęp do poziomu parteru Urzędu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie niedostępności architektonicznej jest Krzysztof Wawak.
 • E-mail: krzysztof.wawak@debowiec.cieszyn.pl
 • Telefon: 33 8518918

 

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.