Informacje nieudostępnione w biuletynie

­
Zarządzenie Nr 287/2008
Wójta Gminy Dębowiec
z dnia 15 lipca 2008 r.

w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek klienta Urzędu Gminy Dębowiec

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym ( Dz .U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), § 6 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Dębowcu z dnia 27.08.2007 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec nr 106/2007 z dnia 27.08.2007 r.) oraz ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198),

– zarządzam -

§ 1.

1. Zobowiązuję zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników referatów do udostępniania informacji publicznej w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.1198 z późn. zm.) zwanej dalej informacją, w zakresie ich kompetencji lub zakresie działania podległych im referatów lub samodzielnych stanowisk pracy, z zastrzeżeniem przepisów pkt. 2.
2. Nie udostępnia się informacji w przypadku gdy:
a) żądana informacja figuruje w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych w szczególności tajemnicy skarbowej, statystycznej, o ochronie danych osobowych,
c) jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, chyba, że osoby te zrezygnują z przysługującego im prawa do ochrony.

§ 2.

1. Udostępnienie informacji wymaga złożenia wniosku przez osobę zainteresowana uzyskaniem informacji.
2. Wniosek może być złożony ustnie lub pisemnie, z tym że wniosek złożony ustnie dotyczy tylko takiej informacji, która może być udostępniona niezwłocznie.
3. Wniosek o udostępnienie informacji winien zawierać:
a) imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej nazwę oraz siedzibę,
b) przedmiot żądanej informacji,
c) wskazanie sposobu udostępnienia – ustnie czy w sposób utrwalony, o którym mowa w § 3 pkt 3 zarządzenia,
d) formę udostępnienia – informacja przekształconą lub nie przekształconą.

§ 3.

1. Informacja jest udostępniana bezpłatnie z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
2. Opłatę można pobrać jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca żąda utrwalenia udostępnianej informacji.
3. Za utrwalenie udostępnianej informacji można żądać zwrotu poniesionych kosztów w następującej wysokości, w szczególności za:
a) kopiowanie – 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,2 zł za jedną stronę,
b) wydruk komputerowy - 1 szt. formatu A – 4 w wys. 0,4 zł za jedną stronę,
c) przeniesienie na dyskietkę w wys. 2 zł,
d) przeniesienie na płytę CD, DVD - w wys. 1,5 zł.
4. Zwrotu poniesionych kosztów można żądać także w przypadku, gdy wnioskodawca żąda udostępnienia informacji przekształconej. Wówczas do opłat określonych w pkt 3 dolicza się koszty, które zostaną poniesione z tytułu przekształcenia udostępnianej informacji. Koszty te w każdym przypadku są obliczane indywidualnie według kosztów faktycznie poniesionych.

§ 4.

1. Informację oznacza się danymi:
a) Urzędu Gminy Dębowiec, jako podmiotu udzielającego informacji,
b) danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację i która odpowiada za jej treść,
c) danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację,
d) datą udostępnienia informacji.
2. Przez dane określające tożsamość osoby należy rozumieć imię, nazwisko osoby oraz stanowisko służbowe i/lub referat.

§ 5.

1. Informacje udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o jej udostępnienie.
2. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ciągu 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, osoby, o których mowa w § 1 zarządzenia obowiązane są najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu powiadomić wnioskodawcę o:
a) powodach opóźnienia,
b) wskazać nowy termin w jakim informacja zostanie udostępniona, nie później jednak niż 2 miesiące licząc od dnia złożenia wniosku.

§ 6.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji, zgodnie z wnioskiem wnioskodawca będzie zobowiązany uiścić opłatę, o której mowa w § 3 pkt 3 i 4 należy każdorazowo powiadomić wnioskodawcę o jej wysokości i po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy udostępnić informację zgodnie z wnioskiem.

§ 7.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie wskazanej we wniosku, osoby, o których mowa w § 1 pkt 1 zarządzenia zobowiązane są powiadomić pisemnie wnioskodawcę o:
1. przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji, zgodnie z żądaniem,
2. wskazać w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie oraz, gdy udostępniana wiąże się z koniecznością poniesienia opłat, o których mowa w § 3 pkt. 3 i 4 należy podać również wysokość tych,
3. pouczyć o konieczności złożenia nowego wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu pod rygorem umorzenia postępowania.

§ 8.

1. Odmowa udostępnienia informacji oraz umorzenie postępowania następuje w drodze decyzji wójta na zasadach określonych w art. 16 cyt. wyżej ustawy.
2. Wójt może pisemnie upoważnić osoby, o których mowa w § 1 do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 1.

§ 9.

Nadzór nad realizacją powierzam Sekretarzowi Gminy Dębowiec.

§ 10.

W „Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Dębowcu” (Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec nr 106/2007 z dnia 27.08.2007 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1. w §9 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8. Udostępniania informacji publicznej w zakresie działania referatu”
2. w § 27 dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„22. Nadzorowanie procedur udostępniania informacji publicznej oraz jej udzielanie w zakresie swoich kompetencji.”
3. w § 28 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a. udostępnianie informacji publicznej w zakresie swoich kompetencji”

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uwaga:
Zamieszczony poniżej wniosek o udzielenie informacji publicznej jest jedynie wnioskiem przykładowym.


UWAGA:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej może przybrać każdą formę, a osoba jej żądająca nie musi być nawet w pełni zidentyfikowana, skoro nie musi wykazywać ani interesu prawnego, ani też faktycznego (Wyrok WSA we Wrocławiu z 15 listopada 2011 r., sygn. akt IV SAB/Wr 97/11)Ponowne wykorzystanie informacji publicznej


Ponowne wykorzystanie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1)odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
2)uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany utwór.
Do rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 8-10, podejmowanych przez podmiot zobowiązany niebędący organem władzy publicznej, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1)przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2)skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wzór wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej