Uchwała Nr 95/X/2003

­

U C H W A Ł A   Nr  95/X/03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 10 grudnia 2003r.

 

 

 

w sprawie: ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z póź.zm.) oraz  art.15 ust. 1 i 3 w związku z art. 19 pkt. 1 lit. a  i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)  Rada Gminy Dębowiec

 

- u c h w a l a  -

 

§ 1

 

Ustala się dzienna stawkę opłaty targowej na terenie gminy w wysokości:

10 zł za prowadzenie handlu z ręki i z kosza,

12 zł za prowadzenie handlu ze straganu oraz z samochodu.

 

§ 2

 

Zarządza się pobór opłaty określonej w § 1 w drodze inkasa.

 

§ 3

 

Wyznacza się do poboru opłaty określonej w § 1 inkasentów w osobach sołtysów:

dla wsi Dębowiec                    - Andrzej Konecki

dla wsi Gumna                        - Stanisław Badura

dla wsi Iskrzyczyn                    - Józef Śniegoń

dla wsi Kostkowice                 - Paweł Zawada

dla wsi Łączka                        - Gustaw Bączek

dla wsi Ogrodzona                   - Ryszard Woźniak

dla wsi Simoradz                      - Lidia Zborowska

 

§ 4

 

1.Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta w formie prowizji w wysokości 5% zainkasowanej kwoty.

2.Inkasenci zobowiązani są do rozliczania zainkasowanych kwot opłaty targowej w okresach miesięcznych, do 10-tego każdego miesiąca, w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Dębowiec.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

 

§ 6

 

Traci moc uchwała nr 210/XXVII/02 Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 czerwca 2002r.  w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie Gminy Dębowiec.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wszystkich sołectwach.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 95/X/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2003 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.12.2003 11:39 Utworzenie dokumentu. (Remigiusz Jankowski)