x 
Drukuj
Piotr Kozieł 18.05.2006 14:50

Modernizacja placu za Urzędem Gminy

­

Wójt Gminy Dębowiec

Ul. Katowicka 6

43-426 Dębowiec

tel./fax. (033) 853 3881

 

NIP  548 10 15 063

 

Ogłasza w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U. Nr 19 poz. 177/ z późn.zm. przetarg nieograniczony poniżej 60 000 euro  na realizację zadania:

 

Modernizacja placu za Urzędem Gminy

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  pok. nr 1.

Cena  specyfikacji  10,00 zł.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

 

Termin realizacji  robót: do  25 sierpień  2006r.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

 

Wadium:

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Cena                         -  100 %,

 

 

Miejsce i termin składania ofert :

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 13 /sekretariat/ w terminie do 05.06. 2006r. godz. 1000.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert :

Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 – /sala sesyjna/  05.06. 2006r. o godz. 10.15

 

Termin związania ofertą 30 dni.  

 

 

Załączniki

    Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Modernizacja placu za Urzędem Gminy
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.05.2006 14:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
18.05.2006 14:50 Utworzenie dokumentu. (Piotr Kozieł)