Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gm. Dębowiec

­

Ogłoszenie nr 526426-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.
 

Gmina Dębowiec: Modernizację dróg gminnych na terenie Gm. Dębowiec.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec, krajowy numer identyfikacyjny 07218240400000, ul. Katowicka   6 , 43-426  Dębowiec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48338533881, 509900341, e-mail renata.michnik@debowiec.cieszyn.pl, krzysztof.wawak@debowiec.cieszyn.pl, faks +48338523881.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.info.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.debowiec.bip.info.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.debowiec.bip.info.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizację dróg gminnych na terenie Gm. Dębowiec.
Numer referencyjny: RGW 271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Część I - "Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowa w Dębowcu i ul. Rzeczna w Kostkowicach"*  Mechaniczne ścinanie poboczy –567,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb – 522,00 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-20,88 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 1,08 m3  Rozebranie przepustów fi 500 – 6,0mb.  Rozebranie przepustów fi 300 – 23,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 2,61 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 5 szt.  Ścianki czołowe przepustu fi 500 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb  Przepusty rurowe fi 500 – 23,0mb  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 105,0 m2 B. Część II - "Modernizacja ul. Ogrodowej w Dębowcu"*  Mechaniczne ścinanie poboczy –426,60 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 2061,90 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 2061,90 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 411,60 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 37,50 m2 C. Część III - Modernizacja drogi gminnej ul. Podlesie w Simoradzu*  Mechaniczne ścinanie poboczy –240,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 219,00 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 52,50 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-4,32 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 0,27 m3  Rozebranie przepustów fi 300 – 6,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 0,54 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb D. Część IV - Modernizacja drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Iskrzyczynie.*  Mechaniczne ścinanie poboczy –162,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 3cm) – 792,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 5cm) – 792,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 147,00 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 37,50 m2 3. Szczegółowy zakres robót przedstawia stanowiąca integralną część umowy:

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232452-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-09-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: • wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną związaną z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalną. Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna zakończone roboty budowlane związane z remontem, modernizacją, budową lub przebudową drogi (roboty zakończone), o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Należy złożyć wykaz robót budowlanych podając ich rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmioty na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączyć dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej: • 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane w co najmniej ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej. - zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje zawarte w SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
10.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 10.1.1 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP. 10.1.2 Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10.1.3 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.1.4 Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 10.1.5 Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 10.1.6 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 9.2 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca jest zobowiązany - bez osobnego wezwania ze strony Zamawiającego – do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 9.3. Ponadto do oferty należy załączyć: a) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, a w przypadku stosowania materiałów/ wyrobów/urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej – Wykaz dotyczący rozwiązań równoważnych – załącznik nr 2 do SIWZ. b) Kosztorys ofertowy w formie uproszczonej; c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione, bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę [dotyczy również spółki cywilnej]. d) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22a ustawy PZP– zobowiązania tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z treści którego musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
19.1 Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: –dla część I - 5.000,00 złotych (słownie : pięć tysięcy złotych i 00/100) – dla część II - 3.000,00 złotych (słownie : trzy tysiące złotych i 00/100) – dla część III - 1.500,00 złotych (słownie : tysiąc pięćset złotych i 00/100) – dla część IV - 1.000,00 złotych (słownie : tysiąć złotych i 00/100) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 19.2 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skoczowie nr 42 8126 0007 0000 0127 2000 0040, (Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert). 19.3 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy PZP. 19.4 Wpłaty dokonywane przelewem powinny w treści przelewu winny zawierać następujące określenie: „WADIUM - Przetarg RGW.271.3.2020- cześć ......”. 19.5 Wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu, dopuszczonej przez ustawę Prawo zamówień publicznych i nie wymagającej zgody Zamawiającego, należy oryginał dokumentu złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Dębowiec w siedzibie Zamawiającego (pok. nr 13 w godz. pracy Urzędu tj. od poniedziałku do czwartku w godz. od 730 do 1530 , w czwartek 730 do 1630, w piątek w godz. 730 do 1430 ). 19.6 Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię poświadczoną za zgodnością z oryginałem dowodu wniesienia wadium w pieniądzu, a w przypadku gwarancji – kopię gwarancji również poświadczoną za zgodnością z oryginałem. 19.7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 19.8 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 19.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Działając zgodnie z art. 144 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty, w następujących przypadkach: a) zmiana będąca skutkiem działań organów państwowych polegająca na zmianie obowiązującej stawki podatku VAT lub wprowadzeniu nowego podatku - w takim przypadku wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto Wykonawcy zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum, pod warunkiem że nowy podmiot przystępujący do konsorcjum lub podmioty pozostałe po ustąpieniu jednego z konsorcjantów, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy. c) gdy Wykonawcą są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, Zamawiający dopuszcza zmianę wspólnika spółki cywilnej, pod warunkiem że nowy wspólnik lub wspólnicy pozostali w spółce po ustąpieniu jednego ze wspólników, spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do nich podstawy do wykluczenia, oraz gdy zmiana taka nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy; d) gdy dochodzi do zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami art. 149 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy PZP; e) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót, w następujących okolicznościach: - wystąpienie okoliczności będących następstwem siły wyższej uznanych przez Zamawiającego, poprzez zawiadomienie pisemne Zamawiającego; przez wystąpienie zdarzeń siły wyższej należy rozumieć zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do uniknięcia nawet w przypadku maksymalnej staranności Stron, uznanych przez Zamawiającego, - konieczność wykonania określonych czynności lub robót przez podmioty trzecie niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, co uniemożliwia prowadzenie lub kontynuację robót, - zlecenie przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, - konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, - wstrzymania przez Zamawiającego lub upoważnione do tego podmioty i organy realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, Termin wykonania umowy ulega odpowiednio wydłużeniu o okres trwania w/w okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: A. Część I - "Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowa w Dębowcu i ul. Rzeczna w Kostkowicach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –567,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb – 522,00 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-20,88 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 1,08 m3  Rozebranie przepustów fi 500 – 6,0mb.  Rozebranie przepustów fi 300 – 23,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 2,61 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 5 szt.  Ścianki czołowe przepustu fi 500 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb  Przepusty rurowe fi 500 – 23,0mb  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 105,0 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 1 Nazwa: A. Część I - "Modernizacja drogi gminnej ul. Dębowa w Dębowcu i ul. Rzeczna w Kostkowicach"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –567,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 3017,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb – 522,00 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-20,88 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 1,08 m3  Rozebranie przepustów fi 500 – 6,0mb.  Rozebranie przepustów fi 300 – 23,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 2,61 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 5 szt.  Ścianki czołowe przepustu fi 500 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb  Przepusty rurowe fi 500 – 23,0mb  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 105,0 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 2 Nazwa: B. Część II - "Modernizacja ul. Ogrodowej w Dębowcu"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –426,60 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 2061,90 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 2061,90 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 411,60 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 37,50 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: C. Część III - Modernizacja drogi gminnej ul. Podlesie w Simoradzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –240,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 219,00 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 52,50 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-4,32 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 0,27 m3  Rozebranie przepustów fi 300 – 6,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 0,54 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 3 Nazwa: C. Część III - Modernizacja drogi gminnej ul. Podlesie w Simoradzu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –240,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 4cm) – 1120,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 219,00 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 52,50 m2  Roboty ziemne, wykopy pod przepusty-4,32 m3  Rozebranie ścian czołowych oraz ław przepustów– 0,27 m3  Rozebranie przepustów fi 300 – 6,0mb.  Wykonanie ław przepustów– 0,54 m3  Ścianki czołowe przepustu fi 300 – 2 szt.  Przepusty rurowe fi 300 – 6,0mb
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 
Część nr: 4 Nazwa: D. Część IV - Modernizacja drogi gminnej ul. Przedszkolnej w Iskrzyczynie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Mechaniczne ścinanie poboczy –162,00 m2  Wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa wiążąca o gr. 3cm) – 792,00 m2  wykonanie nawierzchni masą asfaltobetonową (warstwa ścieralna o gr. 5cm) – 792,00 m2  wykonaniem obustronnych poboczy kamiennych o szerokości 0,30 mb– 147,00 m2  wykonanie zjazdów asfaltobetonowych gr. 5cm na podbudowie kamiennej- 37,50 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45232452-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 20,00
Kara umowna 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gm. Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2020 14:25

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.04.2020 13:41 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
16.04.2020 13:41 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert" (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Dodano załącznik "Przedmiar robót ul. Przedszkolna w Iskrzyczynie - poprawiony" (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Dodano załącznik "Przedmiar robót ul. Podlesie Simoradz- poprawiony" (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Dodano załącznik "Przedmiar robót ul. Ogrodowa Dębowiec - poprawiony" (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Dodano załącznik "Przedmiar robót ul. Debowa i Rzeczna - poprawiony" (Renata Michnik)
10.04.2020 11:19 Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie 2" (Renata Michnik)
01.04.2020 14:18 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
01.04.2020 14:18 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia " (Renata Michnik)
01.04.2020 14:01 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
01.04.2020 14:01 Dodano załącznik "Odpowiedź na zapytanie 1" (Renata Michnik)