x 
Drukuj
Krzysztof Wawak 30.04.2019 11:27

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu

­
Komentarz

­

       Dębowiec, dn. 30.04.2019 r.

RGW.271.8.4.2019

RGW.KW.0447 /19                                                  

                                                          

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 527519-N-2019 z dnia 2019-03-20 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pn. „Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu "

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych (dalej „PZP”), zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:             

 

P.P.H.U Instal Greń

Instalatorstwo Sanitarne CO. Gaz

Józef Greń

Ul. W. Krząszcza 22

43-436 Górki Wielkie

 

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100,0

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów C

Ilość punktów

 G

Ilość punktów

K

Suma punktów

1.

Instalatorstwo Sanitarne  Wod-Kan , CO, GAZ Mirosław Grzybek

Ul. Wiedeńska 28

43-426 Ogrodzona

47,2

20

20

87,2

2.

Przedsiębiorstwo- usługowo-Handlowe "Instal-Rogra"

Ul. Stary Targ 3

43-400 Cieszyn

47,0

20

20

87,0

3.

P.P.H.U Instal Greń

Instalatorstwo Sanitarne CO. Gaz

Józef Greń

Ul. W. Krząszcza 22

43-436 Górki Wielkie

 

60

20

20

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.  3 PZP, zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.

 

 

Zamawiający zawiadamia, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 PZP., zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 5 dni od dni dostarczenie niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 2 pkt 17 PZP zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia środkami komunikacji elektronicznej lub faksem otrzymania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 180 PZP. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu zgodnie z art. 180 ust. 4 i 5 PZP.

Odwołujący jest obowiązany przesłać kopię odwołania zamawiającemu zgodnie z art. 180 ust. 5 PZP.

Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz na przesłanie kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od przesłania informacji, zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 2 PZP.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec

/-/ mgr inż. Tomasz Branny

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Remont instalacji C.O. w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w ramach Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Krzysztof Wawak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.04.2019 11:27

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
30.04.2019 11:27 Utworzenie dokumentu. (Krzysztof Wawak)