x 
Drukuj
Aneta Kuszela 18.02.2019 22:18

IV Sesja Rady Gminy Dębowiec

­

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm./ Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec zwołuje w dniu 26 lutego 2019r. o godz. 13.30 IV Sesję Rady Gminy w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Zapytania radnych, odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu cieszyńskiego za 2018r.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dębowiec za rok 2018.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dębowiec, na okres od 1 września 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody nabycie nieruchomości gruntowych  oznaczonych jako pgr. 773/16 i 782/2 obręb geodezyjny Ogrodzona do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 1086/12 obręb geodezyjny Ogrodzona.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako pgr. 234/6 obręb geodezyjny Gumna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 20/III/2019 z dnia 22 stycznia o przyjęciu gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Dębowiec w zakresie zapewniania posiłku w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Dębowiec.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Gumna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Iskrzyczyn.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Kostkowice.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Łączka.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Ogrodzona.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Sołectwa Simoradz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wysokości diet dla sołtysów.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Dębowiec.
 26. Sprawozdanie z działalności wójta.
 27. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 22 stycznia 2019r.
 28. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Dębowiec

/-/ Grzegorz Cymorek

Załączniki

  Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:IV Sesja Rady Gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2019 22:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.02.2019 12:20 Edycja dokumentu (Sławomir Gardas)
19.02.2019 08:01 Edycja dokumentu (Sławomir Gardas)
18.02.2019 22:18 Utworzenie dokumentu. (Aneta Kuszela)