Protokół nr XVI/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 lipca 2004r.

­

Protokół nr XVI/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 28 lipca 2004r.

Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 lipca 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 10 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2006.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 122/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 123/XIV/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
10. Sprawozdanie z działalności wójta.
11. Odpowiedzi na zapytania radnych.
12. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 29 czerwca 2004r.
13. Wolne wnioski i zakończenie sesji

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Na wniosek Wójta Gminy jako pkt 5 zostanie rozpatrzony: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 204 – 2010.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2  Zapytania Radnych.
Radny B. Ciemała – na drodze krajowej w Ogrodzonej koło szkoły, w stronę Łączki są wielkie koleiny. Czy można coś z tym zrobić?
Wójt Gminy A. Brudny – przedstawił sytuację dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec. Wójtowie i burmistrzowie Gmin i Miast z powiatu cieszyńskiego wstępnie opracowali warianty porozumienia z Powiatem odnośnie współfinansowania przez gminy dróg powiatowych. Przedstawiona przez Starostwo Powiatowe propozycja współfinansowania dróg jest swego rodzaju szantażem.
S. Kubicius – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego – tak przedstawiona przez Powiat sprawa nie jest szantażem, jest to wymuszone niewystarczającymi środkami na remonty dróg powiatowych, które wymagają inwestycji w pierwszej kolejności. Dobrze byłoby określić jasne, czytelne zasady odnośnie współpracy gmin z Powiatem w tym zakresie.
A. Pastucha – Przewodniczący RG – rozumiemy, iż jeśli dzisiaj Rada Gminy nie podejmie decyzji odnośnie współfinansowania remontu dróg, nie będziemy narażeni na sankcje ze strony Powiatu?
S. Kubicius – Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego –  mogę zapewnić, że będę stał na stanowisku w Zarządzie Powiatu, aby Gminy nie ponosiły żadnych konsekwencji z powodu nie wyrażenia opinii o współpracy w terminie.
A. Pastucha – Przewodniczący RG – nie jesteśmy przeciwni współpracy z Powiatem w tym zakresie, ale podejmiemy decyzję po przeanalizowaniu wszelkich za i przeciw.
Wójt Gminy A. Brudny – próba ustalenia stanowiska przez wójtów i burmistrzów ma dotyczyć tylko modernizacji dróg. Inne kwestie muszą być rozstrzygane indywidualnie.

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Uchwała nr 140/XVI/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją zmiany budżetu.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Uchwała nr 141/XVI/04 w  sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 101/XI/03 w sprawie  zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił z-ca Wójta Gminy Z. Kohut.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Uchwała nr 142/XVI/04 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. W sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 20074 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5a
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy – A. Brudny.
Radny M. Trombik – w Planie Rozwoju Lokalnego brak jest zasobów gruntów gminnych możliwych do zainwestowania do celów działalności gospodarczej.
Wnosi, aby jako zadanie 8 wpisano modernizację ul. Leśnej w Dębowcu.
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
Sołtys A. Konecki – czy przebudowa skrzyżowania koło RSP w Dębowcu przy zjeździe na Iskrzyczyn będzie uwzględniane w tym planie?
Wójt Gminy A. Brudny – w tym miejscu przebiega droga powiatowa. Występuje tam jeszcze jeden problem, a mianowicie konieczność nabycia części gruntów prywatnych, których sprawy własnościowe są bardzo skomplikowane.
Uchwała Nr 143/XVI/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2006 została przyjęta jednogłośnie.


Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją zmiany budżetu.
Uchwała Nr 144/XVI/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 122/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych  została podjęta jednogłośnie.

Ad.7
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją zmiany budżetu.
Uchwała Nr 145/XVI/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 123/XIV/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych  została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Uchwała ta dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły w Iskrzyczynie.
Uchwała Nr 146/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska. Uchwała ta dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły w Ogrodzonej.
Uchwała Nr 147/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
prowadzone działania związane z budową drogi ekspresowej,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w gminie,
prace nad stworzeniem Programu Rozwoju Lokalnego,
ćwiczenia w OSP w Simoradzu,
spotkania w Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej w sprawie dróg powiatowych na terenie gmin,
udział w święcie Policji – poruszona została sprawa zakupu samochodu dla Policji w Strumieniu. Narodziła się koncepcja, aby gminy Dębowiec, Strumień i Chybie zakupiły samochód policyjny i użyczyli go Komisariatowi w Strumieniu, a wtedy Komenda Wojewódzka przekaże drugi samochód.
gościliśmy w SP w Dębowcu kolonię z Gminy Postomino,
prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Dębowiec,
przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego,
przeniesienie z rezerwy 2000 zł na boisko do piłki plażowej w Gumnach,
Kółko Rolnicze w Ogrodzonej zwróciło się o środki na działalność Klubu Sportowego w Ogrodzonej.

Ad. 11
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielał Wójt Gminy.
Pytanie Radnego B. Ciemały – w związku z budową drogi ekspresowej jeździ tą drogą więcej ciężkich samochodów i koleiny na razie będą powstawały w okolicach szkoły w Ogrodzonej i najprawdopodobniej w najbliższym czasie nie będą one remontowane.

Ad. 12
Radny K. Kozieł – zwracał uwagę inwestorowi P. Gruszczykowi o szczególną uwagę na sprawę ochrony środowiska przy inwestycji w Iskrzyczynie.
Po wprowadzeniu zmian protokół z sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2004r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 13
A. Pastucha – Przewodniczący RG – odczytał pismo dotyczące wytypowania kanydata na członka Rejonowej Rady Doradztwa Rolniczego w Cieszynie.
Radny B. Ciemała – zgłasza kandydaturę Radnego T. Brannego.
Radny T. Branny – zgadza się na kandydowanie.
Uchwała nr 148/XVI/04 w sprawie wytypowania Radnego Tomasza Brannego na członka Rejonowej Rady Doradztwa Rolniczego w Cieszynie została podjęta jednogłośnie.

Wolne Wnioski
Radny B. Ciemała – już niedługo firma SKANSKA opuści plac budowy wiaduktu w Ogrodzonej. Należy dopilnować, aby przywrócili zastany stan drogi od kościoła w dół.
Wójt Gminy A. Brudny – ta droga jest drogą powiatową i o ile wiem powiat zawarł umowę z wykonawcą o odtworzenie nawierzchni tej drogi.
Radny K. Kozieł – 1) przy ul. Żniwnej w Dębowcu było wykonane połączenie rurowe ale teraz woda przepływa w tym miejscu na pola. 2) na początku ul. Żniwnej w Dębowcu ktoś wysypał ziemię do rowu i przeszkadza ona przy wykaszaniu rowu.
Z-ca Wójta Gminy Z. Kohut – rozeznamy sprawę i postaramy się jak najszybciej to rozwiązać.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 lipca 2004r. zakończono.

Protokołował: Remigiusz Jankowski                                           Obradom przewodniczył:
                                                                                              mgr inż. Adam Pastucha

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 lipca 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:20.12.2004 14:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
20.12.2004 14:43 Utworzenie dokumentu. (Remigiusz Jankowski)