Ogłoszenie o wyborze ofert na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w Ogrodzonej

­

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 402196 - 2014; data zamieszczenia: 08.12.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i pompownią ścieków w Ogrodzonej, Gm. Dębowiec

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

JUSTMAR Tarczyński Marcin

Ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ilość punktów C1

Ilość punktów C2

Suma punktów

1

„Hydro-Instal” Zakład Instalacji sanitarnych

Homa-Homa sp. jawna

43-391 Mazańcowice 178

84,07

10,00

94,07

2

Budownictwo Wodno-Inżynieryjne  i drogowe

Sp. z o.o.

Ul. Bielska 36,  43-200 Pszczyna

74,27

10,00

84,27

4

„WI i RO”  Wykonawstwo Instalacji i Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Łacek

43-470 Istebna 1241

75,21

10,00

85,21

5

JUSTMAR Tarczyński Marcin

Ul. Wołodyjowskiego 31, 41-403 Chełm Śląski

90,00

10,00

100,00

6

SIM Mariusz Świerkosz

ul. Ustrońska 46, 43-440 Goleszów

74,30

10,00

84,30

7

BUD- MAR Marek Płoneczka

Ul. Szoszowska 36, 43-254 Warszowice

84,53

10,00

84,53

8

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„GAMAR” sp. z o.o.

Ul. Rybnicka 19, 44-335 Jastrzębie- Zdrój

70,03

8,00

78,83

9

Roboty Ziemne i Drogowe, Transport 

Jerzy Górniok

Ul. Szeroka 45A, 43-450 Ustroń

68,22

10,00

78,22

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 3.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Uzasadnienie faktyczne i prawne

3

FHU „ŻERBUD”

Usługi Budowlane i koparko-Ładowarką

Żerdka Dariusz

Ul. Gawliniec 13,

43-523 Pruchna

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający określił, że „Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć(…):

¾          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

¾          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

Zamawiający wezwał wykonawcę do uzupełnienia ww. dokumentów pismem RGW.271.13.2.2014 z dnia  7.01.2015r. Uzupełnione dokumenty nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W tej sytuacji Zamawiający  uznał, że wykonawca  nie wykazał braku podstaw do wykluczenia  z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

 

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP– z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy           nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oferta wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą(art. 24 ust. 4 ustawy PZP)

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy PZP Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert.


Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią w Ogrodzonej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2015 14:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.01.2015 14:57 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)