Ogłoszenie o wyborze ofert na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2014/2015.

­

Dębowiec, dnia 22.09.2014r.

RGW.271.11.1.2014


OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Numer ogłoszenia: 303702 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2014/2015

Zadanie I        – obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Dębowiec (na wschód od ulicy Szkolnej i Cieszyńskiej oraz ul. Lipowa i ul. Słoneczna) oraz Iskrzyczyn.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

100pkt.

Zadanie II       - obejmuje drogi gminne na terenie sołectwa Simoradz

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

Usługi Transportowe i Wulkanizacyjne

Kubicius Eugeniusz

ul. Dębina 30

43-426 Simoradz

100pkt.

 

Zadanie III      -obejmuje drogi gminne na terenie sołectw: Ogrodzona, Łączka, Gumna, Kostkowice

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

PHUS Jan Małysz

 

ul. Bielska 727

43-384 Jaworze

 

88,6pkt.

2

SYL – BUD  Sylwester  Cieślar

 

ul. Strzelbin 25

Bażanowice, 43-440 Goleszów

84,6pkt

 

Zadanie IV      – obejmuje starą drogę DK I na terenie gminy Dębowiec.

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Suma punktów

1

PHUS Jan Małysz

 

ul. Bielska 727

43-384 Jaworze

 

98,0 pkt.

2

SYL – BUD  Sylwester  Cieślar

 

ul. Strzelbin 25

Bażanowice, 43-440 Goleszów

83,3 pkt.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny


Komentarz

­


Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Dębowiec w sezonie zimowym 2014/2015.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2014 14:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2014 14:39 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)