Ogłoszenie o wyborze ofert na: Budowa sieci wodociągowej w Iskrzyczynie.

­

Dębowiec, dnia 16.09.2014r.

RGW.271.10.3.2014

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 279738 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  Budowa sieci wodociągowej w Iskrzyczynie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

Usługi Instalatorskie wod-kan, c.o i

sprzętowo- budowlane

Seweryn Całus

43-400 Cieszyn

ul. Chrobrego 5/11 

1. Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Hydro-Instal

Zakład Instalacji sanitarnych

Homa-Homa sp. jawna

43-391 Mazańcowice 178

240.392,02zł

55,3

2

Usługi Instalatorskie wod-kan, c.o i

sprzętowo- budowlane Seweryn Całus

43-400 Cieszyn

ul. Chrobrego 5/11

132.907,44 zł

100,0

3

Budmarwar Sp. z o.o.

Ul. Cieszyńska 26

43-246 Strumień

210.115,61 zł

63,3

4

Instal Cymorek Sp. j.

 

Pierściec ul. Graniczna 22

43-430 Skoczów

175.534,14 zł

75,7

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

 

 

 


Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Budowa sieci wodociągowej w Iskrzyczynie.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.09.2014 12:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
22.09.2014 12:02 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)