Ogłoszenie o wyborze ofert na: REMONT DRÓG ASFALTOWYCH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC

­

Dębowiec, dnia 6.06.2014r.

RGW.271.8.1.2014

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 172042 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn. 

Remont dróg asfaltowych gminnych na terenie gminy Dębowiec

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

            

EUROVIA POLSKA S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Oddział Śląsk Południe

43-392 Międzyrzecze Górne 83

 

1.     Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Przedsiębiorstwo wielobranżowe

RADEX sp. z o.o.

 

Ul. Cegielniana 25

43-300 Bielsko Biała

C1= 350,55zł/t

C2= 418,20zł/t

C3 = 135,30zł/m3

84,6

2

EUROVIA POLSKA S.A

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Oddział Śląsk Południe

43-392 Międzyrzecze Górne 83

C1= 246,00zł/t

C2= 467,40zł/t

C3 = 61,50zł/m3

94,7

3

Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe „KAMIL” B. Zielińska

 

Ul. Przetnica 33

43-450 Ustroń

C1= 403,44 zł/t

C2= 432,96 zł/t

C3 = 98,40 zł/m3

78,8

  

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

 

 

 


Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: REMONT DRÓG ASFALTOWYCH GMINNYCH NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2014 14:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.06.2014 14:12 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)