Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady

­


Dębowiec: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec
Numer ogłoszenia: 187750 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec , ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, faks 033 8533881.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych (w gospodarstwach domowych) oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, na które wymagane jest zezwolenie na wytwarzanie odpadów. Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzoną, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączkę o łącznej powierzchni 4248 ha. Jej obszar zamieszkuje 5665 osób. I.1 Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości : A. zamieszkałych: 1) odpady zmieszane (20 03 01) oraz pozostałości z segregowania odpadów; 2) papier i tektura (20 01 01) oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 3) tworzywa sztuczne (20 01 39) oraz opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 4) metale (20 01 40) oraz opakowania z metali (15 01 40), 5) szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07), 6) odpady wielomateriałowe (15 01 05), 7) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06), 8) odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08), ogrodowe (20 01 99, 20 02 01) i zielone (20 03 02); 9) zużyte baterie i akumulatory (20 01 33*, 20 01 34), 10) leki cytotoksyczne i cytostatyczne (20 01 31*) oraz inne leki niż 20 01 31* (20 01 32), 11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), 12) odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) oraz odpady z czyszczenia targowisk (20 03 02, 13) odpady wielkogabarytowe (20 03 07), 14) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła (10 01 01 lub 20 01 99) 15) zużyty olej odpadowy (20 01 26), 16) opakowania po nawozach sztucznych (15 01 10*), 17) opakowania po farbach i lakierach (15 01 10* lub 15 01 04), 18) zużyte opony (16 01 03), B. Niezamieszkałych : 1) odpady zmieszane (20 03 01) oraz pozostałości z segregowania odpadów; 2) papier i tektura (20 01 01) oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 3) tworzywa sztuczne (20 01 39) oraz opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 4) metale (20 01 40) oraz opakowania z metali (15 01 40), 5) szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07), 6) odpady wielomateriałowe (15 01 05), 7) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36), 9) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła (10 01 01 lub 20 01 99). C. Jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzone na nieruchomości zamieszkałej: 1) odpady zmieszane (20 03 01) oraz pozostałości z segregowania odpadów; 2) papier i tektura (20 01 01) oraz opakowania z papieru i tektury (15 01 01), 3) tworzywa sztuczne (20 01 39) oraz opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02), 4) metale (20 01 40) oraz opakowania z metali (15 01 40), 5) szkło (20 01 02) oraz opakowania ze szkła (15 01 07), 6) odpady wielomateriałowe (15 01 05), 7) zmieszane odpady opakowaniowe (15 01 06) 8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 35*, 20 01 36) 9) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła (10 01 01 lub 20 01 99)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca, pod rygorem wykluczenia z postępowania, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięćtysięcy). 2. Wadium powinno być wniesione na podstawie art. 45 ustawy PZP przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 12.06.2014r. do godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Dębowiec, b) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu i zbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; c) wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń według kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy PZP.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien spełniać następujące warunki. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów komunalnych od minimum 2.600 osób miesięcznie lub o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto rocznie oraz czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, oraz b) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania odpadów segregowanych (selektywna zbiórka odpadów) w systemie workowym od minimum 2.600 osób mięsieczne, w czasie świadczenia nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie; wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń według kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy PZP.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien spełniać następujące warunki. c) dysponuje samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości: i. co najmniej 4 szt. pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników, w tym dwie śmieciarki małogabarytowe przystosowane do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe. Ze względu na rozproszoną zabudowę, charakterystyczną dla terenów wiejskich, a więc również występowanie nieruchomości o utrudnionym dostępie - wąskie, gruntowe drogi dojazdowe, nieprzystosowane do ruchu pojazdów o dużym tonażu powinien to być pojazd o pojemności 4-8 m3, przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych odpadów w małych miejscowościach. Jako przykład takiego pojazdu mogą posłużyć śmieciarki SK2 Małopolskiej Wytwórni Maszyn Brzesko Sp. z o.o.; ii. co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także, co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, iii. co najmniej 1 szt. pojazdu z dźwignikiem hakowym i 1 szt. pojazdu z dźwignikiem bramowym do odbioru kontenerów z odpadami, iv. co najmniej 1 szt. samochodu ciężarowego przystosowanego do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych, v. wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń według kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy PZP.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca powinien spełniać następujące warunki. 3) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 400.000,00zł, b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszym zamówieniem w wysokości nie niższej niż 400.000,00 zł; Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń według kryterium spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Dębowiec, 2) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu i odbierania odpadów, wydane przez właściwy organ zgodnie z ustawą o odpadach; 3) zaświadczenia (odpisu) z rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodni z wymogami artykułu 144 ustawy PZP w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy tj.: a) w przypadku zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy - możliwa jest zmiana umowy w celu dostosowania jej do aktualnych przepisów prawa, b) w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy - możliwa jest zmiana umowy w zakresie stawki podatku VAT, c) w przypadku niezależnych od stron umowy zmian organizacyjnych dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy (w szczególności umowy, wypadku losowego, nieprzewidzianej zmiany organizacyjnej) - możliwa jest zmiana umowy w celu dostosowania jej do aktualnego stanu faktycznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu ul. Katowicka 6 43-426 Dębowiec pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Komentarz

­Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.06.2014 16:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.06.2014 09:53 Edycja dokumentu (Renata Michnik)
11.06.2014 09:51 Dodano załącznik "Modyfikacja SIWZ" (Renata Michnik)
03.06.2014 16:00 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)