Ogłoszenie o wyborze ofert na: Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dębowcu

­

Dębowiec, dnia 15.05.2014r.

RGW.271.7.2.2014

 

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Ogłoszenia: 141446 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dębowcu

Działając na podstawie art. 92 ust. 1, pkt. 1 Prawa Zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:                

            

Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe

„KAMIL” B. Zielińska

Ul. Przetnica 33

43-450 Ustroń

 

1.     Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest zgodna z Ustawą Prawo zamówień Publicznych i spełnia wymogi i warunki Zamawiającego zawarte w SIWZ dla Wykonawców. Jest ofertą najkorzystniejszą i niepodlegającą  odrzuceniu.

Powyższa oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ważne oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena brutto

Suma punktów

 

1

Przedsiębiorstwo usługowo-Handlowe „KAMIL” B. Zielińska

 

Ul. Przetnica 33

43-450 Ustroń

295.983,15 zł

100,0

2

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło

 

Ul. Gagarina 132C

44-268 Jastrzębie Zdrój

676 074,44 zł

43,8

3

PPHU ”Budląd- Cieszyn” Sp. z o.o.

 

Ul. Dworcowa 6, 43-400 Cieszyn

 

380.649,58 zł

77,8

4

EUROVIA POLSKA S.A.

 

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55-040 Kobierzyce

Oddział Śląsk Południe

43-392 Międzyrzecze Górne 83

413.732,26 zł

71,5

 

 

 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych informuje się, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty:

 

 

Środki ochrony prawnej:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia, doznał lub może doznać uszczerbku, w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie PZP, przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach przewidzianych w Dziale VI-Rozdziale 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, art. 180 ust. 2 i art. 182 ust. 1 pkt 2.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zamówienia, chyba, że którykolwiek z wykonawców złoży odwołanie, w takim przypadku umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 183 Pzp.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w celu podpisania umowy.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                                          /-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

 

 

 


Komentarz

­


Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze ofert na: Przebudowa drogi gminnej ul. Rzeczna wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.05.2014 12:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
19.05.2014 12:29 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)