Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady

­

Dębowiec, dnia 08.03.2013r.

 

 RGW  271.2.28.2013

 

 

 

OGŁOSZENIE

O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

 

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego

Nr ogłoszenia: 34742 – 2013 ; data zamieszczenia: 24.01.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 37056 – 2013 ; data zamieszczenia: 28.01.2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 38652 – 2013 ; data zamieszczenia: 29.01.2013

 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego w przetargu nieograniczonym pn.  

„Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec”.    

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (dalej PZP) Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, albowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

W dniu 22 lutego 2013 r. Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę – konsorcjum firm :                            

                                               PPHU EKOPLAST-PRODUKT S.C.

                                               K. Brandys, R. Brandys Lider Konsorcjum

                                               43-400 Cieszyn,  ul. Frysztacka 145

                                               PUH  „EKOM”  Zdzisław Janota

                                               43-426  Zabłocie,  ul. Tulipanów 3

W dniu 7 marca 2013 r. w/w wykonawca złożył oświadczenie o odmowie zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez tego wykonawcę Zamawiający zatrzymał stosownie do postanowień art. 46 ust. 5 PZP.

 

Zamawiający rozważał skorzystanie z możliwości wybrania kolejnej najkorzystniejszej oferty, tj. oferty Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, jednakże cena tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie zamierza zwiększyć kwoty środków przeznaczonych na realizację w/w zamówienia.

 

W tej sytuacji należało unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Dębowiec

                                                                                        /-/ mgr inż. Tomasz Branny

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2013 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2013 09:51 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)