Szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec"

­

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul Katowicka 3

43-426 Dębowiec                                                                                                                              

 

Znak sprawy: GOPS.3410/ 1  /2012                                                          Dębowiec 2012/06/27

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

na „ szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego

„Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO” na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zmianami)

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          KIEROWNIK

 

mgr Zofia Stabrawa

 

 

 

 

 

 

1.         Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu

ul. Katowicka 3

43-426 Dębowiec

       tel (33) 856 2242

Strona internetowa:  www. debowiec.bip.info.pl

Mail: gops@debowiec.cieszyn.pl

2.         Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO”. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz.1058 z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 z późniejszymi zmianami) .

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz.1796).

3.         Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego tak zwane  „szkolenia  miękkie” dla 12 osób w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec”. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz pn. Opis przedmiotu zamówienia.

       Wspólny Słownik Zamówień: 80570000-0 -  usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.

Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich niezgodności w załączonej dokumentacji Zamawiającemu w sposób określony w pkt. 7 niniejszej Specyfikacji. Wprowadzenie zmian, bez zgody zamawiającego, zostanie uznane za zmianę przedmiotu zamówienia i będzie skutkowało odrzuceniem oferty

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do  kontroli bieżącej w zakresie:

- prawa wglądu do dokumentów wykonawcy związanych z realizowanym projektem, w tym do dokumentów finansowych

- przebiegu i sposobu prowadzenia kursu,

- prowadzenia dzienników i tematyki zajęć w nich zawartej, zgodnie z programem  nauczania przedstawionym w ofercie,

- materiałów dydaktycznych i sprzętu, jaki zapewnia instytucja szkoleniowa uczestnikom  i ich zgodności z przedstawionymi w ofercie,

- uczestnictwa osób szkolonych w zajęciach,

-prawidłowości oznaczenia miejsc i dokumentacji kursu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

4.         Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełnia­jących (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7):

Zamawiający  nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

5.         Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

1       Warsztaty aktywizująco-psychologiczne: do dnia  15 sierpnia 2012 roku

2       Warsztaty z doradcą zawodowym do dnia  15 sierpnia 2012 roku

 

 

6.          Warunki udziału w postępowaniu

 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Posiadania wiedzy i doświadczenia,

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

7.         OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego -spełnia/nie spełnia.

Na potwierdzenie :

7.2.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 1 W zakresie potwierdzenia posiadania koncesji, zezwoleń lub licencji Wykonawca winien dysponować następującymi dokumentami : wpis do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzony przez właściwy - dla siedziby jednostki szkoleniowej - wojewódzki urząd pracy (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.10.2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych w związku z art.20 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. - Dz. U. Nr 99, poz.1001 z późniejszymi zmianami);

 

7.2.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a)      Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 2

b)      wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

c)      Wykaz  niniejszy  winien  obejmować wykonanie co najmniej:

  - 3 szkolenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania                   o udzielenie zamówienia odpowiadającym swoim rodzajem i zakresem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja w zakresie doświadczenia  - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku

 

7.2.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 2

Dysponowanie lokalem umożliwiającym prowadzenie zajęć tj.  kursy muszą odbywać się na terenie Gminy Dębowiec lub w jej bliskiej odległości pozwalającej na sprawne dotarcie na zajęcia dostępnymi środkami komunikacji BUS i PKS (odległość nie większa niż 15 km od granic Dębowca )

 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja w zakresie potencjału technicznego  - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku

 

7.2.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 3

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku

7.2.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 pkt 4

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku

7.3) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.3)

7.4.) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

7..4.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.      sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38).

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dopuszczalny jest również odbiór korespondencji w siedzibie Zamawiającego przez przedstawiciela Wykonawcy.

Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami:

7.5.1.            W zakresie proceduralnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

Zofia Stabrawa

7.5.2.           W zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

Zofia Stabrawa

8.      Wadium:

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

9.      Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.  Opis sposobu przygotowywania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

W sporządzonej ofercie wykonawca musi uwzględnić zapisy wzoru umowy.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku    Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania: oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

·                   wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

·                   jeden z partnerów konsorcjum zostanie ustanowiony jako pełnomocnik, upoważniony (lider) do reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu albo reprezentowania wszystkich uczestników konsorcjum w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

·                   wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak tez dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

·                   zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie konsorcjum;.

·                   każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć oświadczenie , o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz oświadczenie o spełnianiu warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

·                   Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę : w miejscu np. : „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

Oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów . Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (czego dowód winien znaleźć się w ofercie), przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. (We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego podpisu.)

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu druku formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem: „tajemnica przedsiębiorstwa” i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscu w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.

Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom w takim przypadku załącza do oferty odpowiednie oświadczenie. W przypadku braku oświadczenia uznaje się, że oferent samodzielnie wykona zamówienie.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

Lp:

Nazwa dokumentu potwierdzającego:

Wymagany dokument:

Nr załącznika do SIWZ

1

Oświadczenie

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art.24 ust.1.

Załącznik nr 3.

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3

Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu oraz do podpisania umowy (o ile nie wynika to z dokumentów rejestracyjnych)

 

 

Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.

 

4.       

Dysponowanie potencjałem technicznym

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

Załącznik nr 5

5.       

Wykaz usług

wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Opracowanie własne

6

Informacja na temat zakresu podzlecanych usług

Wykaz części zamówienia, które wykonawcy wykonają własnymi siłami,              a które zamierzają powierzyć podwykonawcom.

Opracowanie własne

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kopia dokumentu wymaga zapisu „za zgodność z oryginałem” lub innego równoznacznego zapisu. Ze względów technicznych Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych dokumentów tj. opatrzonych przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli Zamawiający zażądał w siwz, a Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

W przypadku Wykonawców będących Podmiotami Zagranicznymi obowiązuje załączenie dokumentów zgodnych z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

 Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: szkolenia miękkie             w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” NIE OTWIERAĆ przed 2012-07-10 do godz. 10:00

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 11.12 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębowcu: - siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu do dnia 2012-07-10 do godz. 9.30

 
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 2012-07-10 do godz. 10:00.  w Siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.

12.  Opis sposobu obliczenia ceny:

Umowa będzie zawarta na całość usług .

Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cenę ofertową należy wyliczyć według kalkulacji własnej na podstawie zakresu określonego niniejszą specyfikacją. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę zamówionych usług, obejmującą wszystkie koszty (np. materiałów, wynagrodzenia, ubezpieczenia, catering itp.). Cena w ofercie powinna być wyrażona brutto w złotych polskich i zgodna z definicją ceny określonej w art. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ceny określone przez Wykonawcę będą ustalone na okres związania ofertą i nie mogą w tym czasie ulec zmianie.

Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Uwaga!

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

13.  Cena podana przez wykonawcę nie będzie podczas wykonywania umowy podlegała waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych w treści umowy

14.  Informacje dotyczące walut w jakich mogą być prowadzone rozliczenia.

Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.

Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

15.  Kryteria oraz sposób oceny ofert:

Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ - 100 % (waga kryterium)

Kryterium temu zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Ilość punktów poszczególnym wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:

 

Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 punktów.

 

Wyliczenie punktów nastąpi wg wzoru :

i - numer oferty badanej

Ci - liczba punktów za kryterium „cena” (oferty badanej)

Cena najniższa – oferta z najniższą kwotą

Cena oferty – cena brutto z formularza oferty.

Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną. Suma punktów uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

16.  Udzielenie zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

16.5.1.       wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

16.5.2.       Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

16.5.3.       Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

16.5.4.       terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 17.3 Zamawiający umieści na stronie internetowej www. debowiec.bip.info.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP.

17.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

18.  Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji.

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej siwz zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.)

Dopuszczalne zmiany treści umowy.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany treści zawartej umowy oraz warunki dokonania takich zmian zostały określone w § 13 wzoru umowy (załącznik do niniejszej specyfikacji).

Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

19.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

A: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

B: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

         C: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

D: odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

20.  ZWROT KOSZTÓW POSTĘPOWANIA

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

 

21.  UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

22.  Aukcja elektroniczna

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

23.  inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.).

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nazwa załącznika:

Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1

Formularz oferty – Załącznik Nr 2

Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art.22 ust.1 i braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art.24 ust.1 – Załącznik nr 3

Wzór umowy – Załącznik nr 4

Informacja o   warunkach   lokalowych  – Załącznik nr 5

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Szkolenia miękkie w ramach projektu systemowego „Aktywna integracja społeczna w Gminie Dębowiec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sławomir Gardas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.07.2012 08:53

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.07.2012 08:54 Dodano załącznik "załącznik8" (Sławomir Gardas)
11.07.2012 08:54 Dodano załącznik "załącznik7" (Sławomir Gardas)
11.07.2012 08:54 Dodano załącznik "załącznik6" (Sławomir Gardas)
11.07.2012 08:54 Dodano załącznik "załącznik5" (Sławomir Gardas)