Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Aktualizację projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”

­

Dębowiec: Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach

Numer ogłoszenia: 184126 - 2008; data zamieszczenia: 07.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, woj. śląskie, tel. 033 8562285, 8533881, fax 033 8533881.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debowiec.cieszyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Aktualizacja projektu kanalizacji w Dębowcu

1. Aktualizacja mapy ok. 60 ha wraz z wektoryzacją (plik dwg)
2. Przygotowanie zaktualizowanego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (w tym: przerysowanie trasy na aktualna mapę, aktualizacja profili z uwagi na zmiany w terenie itp.)
3. Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
5. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
6. Przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej
7. Aktualizacja spisu właścicieli działek (uzyskanie nowych wypisów z ewidencji gruntów),
8. Prolongata uzgodnień branżowych
9. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia ZUD
10. Zaprojektowanie nowych przyłączy do budynków (nowo powstałe budynki wzdłuż projektowanej trasy kanalizacji znajdujące się w zakresie zaktualizowanej mapy)

Aktualizacja projektu kanalizacji w Gumnach

1. Aktualizacja mapy ok. 55 ha wraz z wektoryzacją (plik dwg)
2. Przygotowanie zaktualizowanego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (w tym: przerysowanie trasy na aktualną mapę, aktualizacja profili z uwagi na zmiany w terenie itp.)
3. Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
5. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
6. Przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej
7. Aktualizacja spisu właścicieli działek (uzyskanie nowych wypisów z ewidencji gruntów ),
8. Prolongata uzgodnień branżowych
9. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia ZUD
10. Zaprojektowanie nowych przyłączy do budynków (nowo powstałe budynki wzdłuż projektowanej trasy kanalizacji znajdujące się w zakresie zaktualizowanej mapy)

W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy :
Projekt budowlany i wykonawczy - 6 egz. w formie pisemnej i w 2 egz. w formie elektronicznej na CD w formacie: doc lub RTF - dokumenty tekstowe, pdf - dokumenty zeskanowane.
Przedmiar robót - 4 egz. w formie pisemnej i w 2 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
Kosztorys inwestorski - 3 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.00-9.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 6.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty winny być załączone dokumenty dotyczące wykonawcy:
  a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  załącznik nr 1 - oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 ustawy PZP (według formularza nr 2 SIWZ),
  załącznik nr 2 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  załącznik nr 3 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  załącznik nr 4 - oświadczenie lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  b) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  załącznik nr 5 - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresy wykonywanych przez nich czynności (wg formularza nr 3 SIWZ)
  załącznik nr 6 - wykaz minimum dwóch opracowanych projektów budowlanych sieci w okresie pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością projektom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania oraz dokumentów potwierdzających, że projekty te zostały wykonane należycie-należy dołączyć referencje
  załącznik nr 7 - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w niezbędnych specjalnościach branżowych (instalacji sanitarnych, wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych, instalacji elektrycznych)
  załącznik nr 8 - zaświadczenie o aktualnej przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

  c) w celu określenia sposobu obliczenia ceny oraz potwierdzenia spełnienia wymagań określonych w SIWZ:
  załącznik nr 9 - kalkulację ceny ofertowej.

  8. Załączniki do oferty muszą być załączone w odpowiedniej kolejności, a w przypadku, gdy Wykonawca nie załącza odpowiedniego załącznika należy złożyć odpowiednią stronę załącznika z adnotacją: nie dotyczy.
  9. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wymagania dotyczące dokumentów określonych w punkcie 7 ppkt b) i c) należy traktować łącznie.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.debowiec.bip.info.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Dębowcu, 43-426 Dębowiec ul. Katowicka 6, biuro podawcze.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Aktualizację projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:07.08.2008 16:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.08.2008 16:17 Utworzenie dokumentu. (Renata Michnik)