Uchwała Nr 103/ XI /03

­

U C H W A Ł A  Nr  103 /XI/03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 30 grudnia 2003r.

 

 

w sprawie: nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.

 

                Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zm) art. 18 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm) w związku z uchwałą nr 89/IX/03 w sprawie zmiany formy organizacyjno – prawnej biblioteki działającej w Gminie Dębowiec

Rada Gminy Dębowiec

 

- u c h w a l a –

 

§ 1

 

Nadać statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.

 

§ 2

 

Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec nr 127/XVII/2000 z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2004r.

 

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 103/ XI /03
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.01.2004 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.01.2004 13:02 Utworzenie dokumentu. (Remigiusz Jankowski)