OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008r.

­

 

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008r.

 

 

Wójt Gminy Dębowiec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008r.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 85/X/07 z dnia 23 października 2007 roku

                                                          

I. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

 

  • Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

  • Upowszechnienie sportu i rekreacji

 

Na realizację w/w zadania przeznacza się środki w wysokości 93.000 zł.

 

II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

· ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

· ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,

poz. 148 z późn. zm.)

· uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 85/X/2007r. z dnia 23 pażdziernika 2007r.

·   Zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec Nr 147/07 z dnia 9 listopada 2007r.

1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku

publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie.

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra

Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru

oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania

publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr

264, poz. 2207).

3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację

zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym

postępowaniu konkursowym.

4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według

obowiązującego wzoru i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym

zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.

6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej

umowie.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadania określone będą w odpowiedniej umowie.

 

IV. Termin składania ofert.

1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 17 grudnia 2007 roku, do godz. 15.00.

2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Urzędzie Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec

Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

 

V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni od daty terminu składania ofert. Oferty złożone na

niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn

formalnych.

Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:

  1. Liczba osób uczestnicząca w realizacji wnioskowanego zadania:

  2. Deklarowany udział środków własnych oferenta w realizacji wnioskowanego zadania:

  3. Posiadana baza (tytuł prawny) oferenta oraz zasoby rzeczowo-kadrowe gwarantujące

profesjonalne wykonanie wnioskowanego zadania:

  1. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w zakresie realizacji wnioskowanego zadania:

  2. Dotychczasowe osiągnięcia i wyniki sportowe reprezentantów (zespołów) oferenta w zakresie objętym realizacją wnioskowanego zadania:

  3. Deklaracja oferenta o zamiarze pobierania lub nie pobierania opłat od uczestników biorących udział we wnioskowanym zadaniu

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Dębowiec w drodze zarządzenia. Od zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań tego samego rodzaju, co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanym organizacjom pozarządowym.

 

Na realizację powyższych zadań w budżecie Gminy Dębowiec w 2007r. przeznaczona została kwota w wysokości 88.900zł

 

VII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Wójta Gminy Dębowiec w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest

podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 

Wójt Gminy może na każdym etapie postępowania konkursowego unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

Wójy Gminy Dębowiec

(-)Tomasz Branny

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2008r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Krzyżanek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2007 07:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
16.11.2007 07:16 Utworzenie dokumentu. (Dorota Krzyżanek)