U  C  H  W  A  Ł  A     Nr  98/X/03

 

Rady   Gminy   w Dębowcu

z dnia   10  grudnia  2003r.

 

 

 

W sprawie  : uchwalenia   Gminnego   Programu  Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów     

                       Alkoholowych na 2004r

 

                                                             

Na podstawie art.4 ust.2  ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity z 2002r. Dz.U.Nr 147, poz.1231 z póżn. zm./   Rada Gminy w Dębowcu

 

              

 

                                          -u c h w a l a  -

 

 

§ 1

 

 Gminny  Program  Proflaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004r. stanowiącym załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały.

 

                              

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi   Gminy.

 

 

§ 3

                                                                                                   

Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 98/X/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:19.12.2003 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.12.2003 11:45