U C H W A Ł A  Nr 97/X/03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 10 grudnia 2003r.

 

 

w sprawie: programu współpracy na rok 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. z,) oraz art. 118 ust.1 ustawy o finansach publicznych(tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (dz.U. Nr 96. poz. 873), Rada Gminy w Dębowcu

 

- u c w a l a –

 

§ 1

 

Przyjąć na rok 2004 program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego ustalony niniejszą uchwałą.

 

§ 2

 

Roczny program współpracy:

- prezentuje politykę Gminy w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku i wolontariacie,

- stanowi wytyczną przy opracowaniu budżetu na rok 2004

 

§ 3

 

1. Współpraca odbywać się będzie w formach:

a) zlecenia realizacji zadania,

b) wzajemnej informacji,

c) konsultacji

d) tworzeniu zespołów

2. Współpraca, o której mowa w ust.1 odbywać się będzie na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

 

§ 4

 

Gmina Dębowiec może zlecać realizację swoich zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Wykaz zadań i wysokości przeznaczonych środków finansowych

 

Lp.

Nazwa i zakres zadania                                                                 Kwota ogółem 79 800

1.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: kulturystyki i trójboju siłowego, piłki siatkowej, mini piłki siatkowej, piłki nożnej i zajęć sportowo rekreacyjnych oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Dębowiec

2.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, judo, skibobów, tenisa  ziemnego oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Simoradz

3.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, hokeja na trawie oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Gumna

4.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Iskrzyczyn

5.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Ogrodzona

6.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Kostkowice

7.

Szkolenia sportowe i zawody z zakresu: piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizowanie masowych imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Dębowiec we wsi Łączka

 

§ 5

 

Zlecanie realizacji zadań wymienionych w § 4 odbywać się będzie w formie wspierania, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w trybie określonym przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego wolontariacie

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Sołectwach.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 97/X/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:19.12.2003 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.12.2003 11:42