U C H W A Ł A  Nr   96/X/03

Rady Gminy Dębowiec

z dnia 10 grudnia 2003r.

 

 

w sprawie: zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę .

 

Na podstawie art. 24  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. nr 72 poz.747) z póź.zm.

Rada Gminy Dębowiec

 

- u c h w a l a  -

                                                      

§ 1

 

Zatwierdzić taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Dębowiec na okres 1.02.2004 do 31.01.2005 r. zgodnie z przedstawionym wnioskiem Spółki z o.o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej z siedzibą w Ustroniu .

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 96/X/2003
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:19.12.2003 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.12.2003 11:40