Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Dębowcu

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu, zwany dalej GOPS działa na podstawie:

1)      Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ).

2)      Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (  Dz. U. Nr 64 poz.593   z późniejszymi zmianami ).

3)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami),

4)        ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami),

5)      ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr      228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami),

6)       ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005r. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami),

7)      ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 roku Nr    71 poz. 734 z późniejszymi zmianami)

8)      innych przepisów dotyczących placówek pomocy społecznej i jednostek    budżetowych.

9)      Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu.

10)  Niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2

Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa służbowego, podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 3

Regulamin organizacyjny Ośrodka, zwany dalej regulaminem, określa:

 1. zasady podziału zadań pracowników Ośrodka,

 2. strukturę organizacyjną Ośrodka,

 3. postanowienia końcowe.

 4.  Ośrodek jest pracodawcą dla osób zatrudnionych w tej jednostce organizacyjnej.

 5. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Kierownik Ośrodka.

 6. Ośrodkiem zarządza Kierownik, a w czasie jego nieobecności wszystkie zadania

       i odpowiedzialność za prawidłowe działanie jednostki organizacyjnej przejmuje

osoba przez niego upoważniona.

 

§ 4

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone:

 1. zlecone - z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Ośrodkowi na mocy obowiązujących ustaw,

 2. z zakresu administracji rządowej powierzono Ośrodkowi na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy a organem administracji rządowej.

 

Dział II
Podział zadań i kompetencji pracowników Ośrodka

§ 5

Kierownik Ośrodka:

 1. kierownik kieruje całokształtem działalności Ośrodka,

 2. kierownik jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Ośrodka i reprezentuje GOPS na zewnątrz,

 3. kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zleconych i zadań własnych oraz zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Ośrodka na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy,

 4. Kierownik sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Głównego Księgowego i pracownikami Ośrodka.

§ 6

Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

 1. opracuje projekt budżetu,

 2. dokonuje analizy budżetu i na bieżąco informuje Kierownika Ośrodka o jego realizacji,

 3. czuwa nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej

 4. opracowuje dla Rady Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok,

 5. zapewnia prawidłowe wykonanie budżetu, czuwa nad zachowaniem równowagi budżetowej i przestrzeganiem dyscypliny budżetowej,

 6. współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i Skarbnikiem Gminy,

 7. prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,

 8. zabezpiecza wszystkie dokumenty księgowe,

 9. sporządza sprawozdania finansowe i bilanse oraz przedkłada je Skarbnikowi Gminy,

 10. prowadzi i kontroluje wydawane środki pieniężne, obroty pieniężne na rachunkach bankowych i ponosi za nie odpowiedzialność,

 11. planuje i realizuje wszystkie wydatki,

§ 7
Pracownicy socjalni

Do zadań pracowników socjalnych należą sprawy związane z udzieleniem świadczeń, a w szczególności:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na podstawie zgłoszonych i uprzednio zarejestrowanych wniosków lub przyjęcie wniosku do protokołu,

 • wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń,

 • w sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji,

 • przeprowadzenie wywiadów środowiskowych i kontrolnych w miejscu zamieszkania,

 • rozeznanie sytuacji środowiskowej w przedstawienie propozycji dotyczących udzielenia pomocy,

 • planowanie pomocy,

 • prowadzenie w GOPS dokumentacji dotyczącej klientów OPS-u,

 • prowadzenie rejestru wpływu wniosków i zeszytu wyjść,

 • terminowe załatwianie wniosków,

 • przekazywanie wywiadów środowiskowych wraz z proponowaną wysokością świadczeń do zatwierdzenia Kierownikowi GOPS,

 • wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej,

 • współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiedzialnej zmieniającym się potrzebom społecznym,

 • zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym,

 • wykonywanie i prowadzenie innych dodatkowych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

§ 8

Referent do spraw świadczeń rodzinnych odpowiedzialny jest za rejestrację i przyjmowanie wniosków oraz ustalanie prawa do;

 • zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzin

 • zasiłku pielęgnacyjnego,

 • świadczenia pielęgnacyjnego

 • zaliczki alimentacyjnej  oraz korespondencję  z  komornikami

 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 • wprowadzanie wniosków do systemu informatycznego

 • przygotowywanie decyzji

 • dekretowanie dokumentów

§ 9

 1. Stanowiska wymienione w § od 5 do 7 odpowiadają za wykonywanie zadań określonych niniejszym regulaminem organizacyjnym oraz za zadania określone w zakresie czynności dla poszczególnych stanowisk (umieszczone w aktach osobowych).

 2. Wszystkich pracowników obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej i przestrzeganie Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

 

Dział III
Struktura organizacyjna Ośrodka

§ 10

Do wykonania zadań własnych oraz zadań zleconych tworzy się w Gminnym Ośrodku Pomocy następujące stanowiska pracy:

 1. Kierownik GOPS - pełny etat,

 2. Główny Księgowy – ½  etatu,

 3. Pracownicy socjalni - 2 etaty.

 4. Referent do spraw świadczeń rodzinnych -1 etat

Dział IV
Zasady ogólne

§11

 1. Kierownik podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania GOPS-u i ponosi za nie odpowiedzialność.

 2. Decyzje administracyjne wydawane przez Kierownika są rejestrowane i przechowywane w odpowiednich aktach.

Dział V
Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Obowiązki i odpowiedzialność poszczególnych pracowników Ośrodka zawierają zakresy i czynności umieszczone w aktach osobowych.

 2. Na okres nieobecności pracownika w pracy zastępstwo wyznacza Kierownik GOPS.

 3. Przy zmianach personalnych pracowników Ośrodka obowiązuje protokolarne przekazywanie zakresu pracy i obowiązków.

 4. Gminny ośrodek Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w lokalu przy ulicy Katowickiej 3 w Dębowcu.

 5. Ośrodek udostępnia pracownikom jedno urządzenie telefoniczne o numerze abonenckim 033 856 22 42, kserokopiarkę, 2 komputery i Internet e-mail gops@debowiec.cieszyn.pl

Urzędowanie odbywa się w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Wioletta Danel
Data publikacji:09.01.2007 09:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Wioletta Danel
Data aktualizacji:12.01.2007 09:44