U C H W A Ł A   Nr  174/XVIII/04

Rady Gminy Dębowiec
z dnia 7 grudnia 2004 r


w sprawie:   budżetu Gminy Dębowiec na 2005 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  4,  pkt 9 lit „d”  oraz pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art.. 57 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z  późniejszymi zmianami) oraz art. art. 109, art. 112, art.116, art. 124, art. 128 ust.2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami)
- Rada Gminy Dębowiec


- u c h w a l a -


§1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 11 088 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 11 511 044 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości  423 044 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
4. Z dochodów gminy przeznacza się  kwotę  132 768 zł na spłatę  pożyczek i kredytów
zaciągniętych w latach poprzednich.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ustępie 3 i 4,  zawiera
    załącznik Nr 3 do uchwały.


§ 2


Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:
a)zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4,
b)bieżących zadań własnych gminy dofinansowanych z budżetu państwa, jak w załączniku Nr 5.


§ 3


Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.


§ 4


Z wydatków budżetu gminy przeznacza się łącznie na:
1.Wydatki bieżące kwotę 7 907 095 zł , w tym na:
a.wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 4 761 216 zł,
b.wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami kwotę 939 028 zł, jak w załączniku Nr 4.
c.wydatki na obsługę długu gminy kwotę 25 000zł.
2.Wydatki majątkowe budżetu w wysokości 3 603 949 zł, w tym na wydatki inwestycyjne w  wysokości 3 593 949 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3.Wydatkami na programy i projekty ze środków publicznych pochodzących z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.


§ 5


Ustala się wydatki budżetu  z tytułu dotacji udzielanych:
1.Dla gminnej instytucji kultury na kwotę 35 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2.Podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, na kwotę 84 350 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.


§ 6


Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych  zgodnie z załącznikiem Nr 11.


§ 7


Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem Nr 12.


§ 8


Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2005 przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Gminy Dębowiec, zgodnie z załącznikiem Nr 13.


§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 64 134 zł oraz rezerwę celową na nieprzewidziane  wydatki bieżące w dziale 801 „Oświata i Wychowanie” w wysokości 4 969 zł i rezerwę inwestycyjną w wysokości 10 000 zł.


§ 10


Upoważnia się Wójta Gminy Dębowiec do:
1.Spłaty zaplanowanych w rozchodach budżetu rat kredytów i pożyczek do kwot określonych w załączniku Nr 3.
2.Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 300 000 zł.
3.Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
4.Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji
budżetowej.
5.Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

§ 11


Ustala się, że zabezpieczeniem spłat kredytów, o których mowa w § 10 pkt 2  będą weksle własne Gminy Dębowiec.

§ 12


Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, a mianowicie do wysokości wydatków uchwalonych w budżecie gminy po zmianach,   przewidzianych na realizację poszczególnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

§ 13


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 14


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.
Podanie niniejszej uchwały do publicznej wiadomości nastąpi przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet Gminy Dębowiec 2005
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Piotr Kozieł
Data publikacji:07.07.2003 14:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Kozieł
Data aktualizacji:09.05.2006 08:55