Protokół nr XXIV/2005
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 29 czerwca 2005r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2005r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 11 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010
 (8)5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
 (9)6.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW
 (10)7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną.
 (11)8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 45/V/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Gminy Dębowiec
 (12)9.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Dębowiec.
 (13)10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Sekretarza Gminy Dębowiec.
 (14)11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
 (15)12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
 (3)13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowice –Ogrodzona.
 (16)14.Sprawozdanie z działalności wójta.
 15.Odpowiedzi na zapytania radnych.
 16.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 11 maja 2005r.
 17.Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Na wniosek Wójta Gminy w porządku obrad pkt 13 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona omawiany będzie jako pkt 3, zaś dotychczasowy pkt 3 porządku dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok omówić jako pkt 5 i 6. Jako pkt 7 podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały Budżetowej na 2005r. nr 174/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. W związku z tym ulegnie zmianie numeracja kolejności podejmowania uchwał.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.


Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                             Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2
Radny M. Trombik – W Dębowcu – Pole, niedrożny jest rów melioracyjny.
Radny R. Kłoda – Przepływ pod drogą w Dębowcu koło Państwa Małyszów i Sodzawicznych jest najprawdopodobniej załamany, ponieważ woda nadal zalewa mieszkańców i  czyszczenie rowu nie przynosi efektów.
Radny M. Matejczyk – 1) w Ogrodzonej mostek koło Państwa Ciemała jest pod złym kątem, należy zwrócić się do inwestora drogi o zbadanie sprawy.
2) czy jest decyzja w sprawie przystanku autobusowego „Pod Kamieńcem” w Ogrodzonej.
3) nieszczelny jest wodociąg pod byłą drogą krajową nr 1.
4) w Ogrodzonej koło przedszkola należy wyciąć 3 spróchniałe wierzby.

Ad. 3
Przyjęcie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowice –Ogrodzona.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Wójt Gminy A. Brudny – Trwały bardzo trudne rozmowy dotyczące porozumienia. Rada Powiatu na wczorajszej sesji oświadczyła, że może przeznaczyć na tę drogę maksymalnie 600 tys. zł.
Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego S. Kubicius -  Kwota 1 mln złotych została odrzucona przez komisję finansów oraz Radę Powiatu. Powiat proponuje przyjęcie części drogi, a nie całości z powodu przekazania jednorazowo 600 tys. zł. Nawet tej kwoty Powiat nie ma, więc będzie musiał zaciągnąć kredyt.
Radny M. Trombik – Jak rozumieć zapisy w porozumieniu, iż Gmina zobowiązuje się przejąć drogę do 01. 06. 2006?. Czy przejęcie drogi nie zablokuje np. uzyskania dofinansowania na jej dalszy remont?
Wójt Gminy A. Brudny – Dlatego od 1 czerwca 2006, gdyż procedura zmiany kategorii drogi trwa dość długo. Jednak jeżeli nie uda się tej modernizacji wykonać, to musimy te pieniądze powiatowi oddać. Może zaistnieć sytuacja, że po przejęciu części tej drogi w przyszłości w  wyniku np. zmiany prawa lub innych okoliczności dalsza część drogi zostanie zakwalifikowana jako droga  gminna bez żadnych środków. Trzeba być tego świadomym.
S. Kubicius – Zmiana kategorii zaszeregowania wymaga zaopiniowania przez ościenne powiaty, co wydłuża ten proces. Po przejęciu części drogi może zaistnieć sytuacja, iż Wojewoda uzna, iż nie ma możliwości przejęcia krótkiego odcinka, bo ta reszta w ogóle nie będzie miała charakteru drogi powiatowej.
Radny M.Trombik – Może zaistnieć sytuacja, że Gmina dołoży środki finansowe, a nie zdoła wykorzystać całości środków od Powiatu. Istnieje prawdopodobieństwo, że droga ta nie zostanie zakwalifikowana jako droga gminna.
S. Kubicius -  Trzeba mieć świadomość, że Gmina będzie remontowała drogę powiatową.
Wójt Gminy A. Brudny – Jeżeli po remoncie tej drogi nie uda się z niej zrobić drogi gminnej, to nawet lepiej, bo nie będziemy jej musieli utrzymywać.
Radny B. Ciemała – Można by tą drogę przejąć na odcinku do granic Ogrodzonej, a nie przejmować jedynie odcinka do WIK-u.
Wójt Gminy A. Brudny – Geodezyjnie droga od centrum Kostkowic do WIK-u  jest jedną parcelą, dlatego nie ma potrzeby jej dzielenia.
Radny M.Trombik – Jeżeli Gmina  podpisze to porozumienie i rozpoczniemy modernizację tej drogi, jednak nie zdołamy zmodernizować całości 1,438 km czy będziemy musieli oddać niewykorzystane środki?.
Wójt Gminy A. Brudny – Koncepcja generalna jest taka, że Starostwo daje 600 tys. i pozbywa się drogi. Jednak do 15 grudnia 2006 musimy się rozliczyć w wydanych pieniędzy i sądzę, że zdołamy te środki wydać. Zarząd Powiatu ma zgodę na zaciągnięcie kredytu w wys. 600 tys. zł. i te środki i tak miał zaplanowane.
Radny M.Matejczuk – Jeżeli powiat przekaże naszej Gminie na tą drogę 600 tys. zł. to musimy drogę na  odcinku 1,438 km. wyremontować  nawet jeśli będziemy musieli dołożyć z budżetu gminy.
Radny J.Niemiec – Czy Rada Powiatu wykorzystała wszystkie możliwości uzyskania dofinansowania?, Jaki był powód, że nie dostała dofinansowania na tą drogę?
S. Kubicius – Głównie dlatego, że droga ta nie ma znaczenia strategicznego i w stosunku do innych dróg jest uczęszczana zdecydowanie rzadziej niż inne drogi powiatowe.

Uchwała 209/XXIV/05 w sprawie przyjęcia porozumienia z Powiatem cieszyńskim w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowie-Ogrodzona została przyjęta przy 1 głosie sprzeciwu i 2 wstrzymujących się.

Ad. 4
Wieloletni plan inwestycyjny omówił Z-ca Wójta – Z. Kohut.
Radny M.Trombik – przewodniczący komisji budżetu -Komisja Budżetu pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały.
Radny  R.Kłoda –na jakim odcinku droga Słoneczna ma być naprawiona i kiedy?
Z-ca Wójta  Z. Kohut – remontowany będzie odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową do odcinka drogi, który jest już w dobrym stanie, jednak nie można jeszcze określić kiedy.

Uchwała 210/ XXIV/ 05 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004-2010 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu omówiła E. Raszka – Skarbnik Gminy
Zmiana dotyczyła wykreślenia §5 ze zmienianej uchwały

Uchwała 211/XXIV/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 11 maja 2005r. Nr 203/XXIII/05 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005r. została podjęta jednogłośnie.

Ad.6
Radny M.Trombik – Prośba o uzasadnianie projektów  uchwał budżetowych.
Przewodniczący RG  A. Pastucha – Dlaczego zmieniła się kwota przeznaczona  na zakup pojazdu dla Policji?
Komendant W.Kudzia – Dotychczas z Gminy Dębowiec była zaplanowana kwota 6000 zł. na zakup pojazdu dla Policji. W międzyczasie zmieniły się zasady przyznawania pojazdów. Dlatego zwróciłem się o przekazanie kwoty 11,420 zł. przez Gminę Dębowiec. Ta kwota jest obliczona procentowo.
Radny B. Ciemała – Jak długo będziemy należeć do Policji w Strumieniu?
Komendant W.Kudzia – W tej chwili nie ma danych na temat przejęcia Gminy Dębowiec przez inne komisariaty.
Radny M.Trombik – Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu

Uchwała 212/XXIV/05 w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005r. została podjęta jednogłośnie

Ad. 7
Uchwała budżetowa – zmianie ulegają załączniki nr 7,8 do uchwały budżetowej
Radny M.Trombik – Komisja Budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.

Uchwała 213/XXIV/ 05 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2005r. Nr 174/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004 podjęta została jednogłośnie.

Ad. 8
Zmiana GFOŚiGW
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Zmiany są związane głównie z inwestycjami termomodernizacyjnymi.

Uchwała 214/ XXIV/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2005r. została podjęta jednogłośnie.

Ad.9
Zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW
Wójt Gminy A. Brudny – Pożyczka zaciągana jest na realizację termomodernizacji Szkoły Podstawowej (starej) w Dębowcu
Radny M.Trombik – Komisja Budżetu opiniuje pozytywnie projekt tej uchwały.

Uchwała 215/ XXIV/05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Zaciągnięcie kredytu
Wójt Gminy A. Brudny – kredyt zaciągany jest na finansowanie termomodernizacji budynku SP w Dębowcu.
Uchwala 216/ XXIV/05 w sprawie zaciągnięcia kredytu z premią termomodernizacyjną została podjęta jednogłośnie.

Ad. 11
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy K. Kubacka
Zmiana jest konsekwencją powołania od 1 lipca br. Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Należy uaktualnić statut Gminy o tą jednostkę.

Uchwala 217/ XXIV/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 45/V/03 z dnia 29 kwietnia 2003 w sprawie statutu Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12
Odwołanie Sekretarza Gminy
Wójt Gminy A. Brudny – w październiku p. Krystyna Kubacka odchodzi na emeryturę.
K. Kubacka – Jestem Sekretarzem od 1990 r. a pracuję od roku 1975r. w tej Gminie. Dziękuję bardzo za współpracę.
Radny Z.Chwastek – Dlaczego odwołanie jest aż z 3 miesięcznym wyprzedzeniem?
Wójt Gminy A. Brudny – Chcemy przygotować się do nowego stanu, przeszkolić nowych pracowników itp.

Uchwała 218/ XXIV/05  w sprawie odwołania Sekretarza Gminy  została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13
Powołanie Sekretarza Gminy
Wójt Gminy A. Brudny – proponuję p. Dagmarę Górniak na stanowisko Sekretarza Gminy.

Uchwała 219/XXIV/05 – w sprawie powołania Sekretarza Gminy  została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14 Uchwała popierająca Radę Miejską w Kluczborku.
Wójt Gminy A. Brudny – problem związany ze stypendiami socjalnymi dla uczniów. Zgromadzenie związku podjęło decyzję o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego ze skargą na zapisy ustawy o systemie oświaty. My przygotowaliśmy taką skargę, jednak RM w Kluczborku podjęła już taką uchwałę i wystąpiła do TK. Dlatego zwrócili się do innych gmin z prośbą o poparcie ich skargi gdyż zdecydowanie przyśpieszy to bieg sprawy w TK.

Uchwała 220/XXIV/05 w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego  została podjęta jednogłośnie

Ad. 15
Zmiana Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
Wójt Gminy A. Brudny – głównym celem jest uporządkowanie i dopasowanie do obowiązujących przepisów. Są również zmiany głównie dotyczące udziałów w wodociągach Ziemi Cieszyńskiej.
Przewodniczący RG  A. Pastucha – Przewodniczący Zarządu postulował za przyjęciem tego statutu. Ja również proponuję przyjęcie.
Radny M.Trombik - Czego dotyczy§ 14 ust.2 pkt 8?
Wójt Gminy A. Brudny – Są pewne usługi, które organizuje Związek np. wyjazd na targi. Opłata jest tylko, jeśli dana gmina korzysta z danej usługi. Koszty nie mają charakteru obligatoryjnego.
W § 7 – jest sytuacja, gdy związek przejmie jakieś zadanie, to gminy muszą za nim przekazywać środki.

Uchwała 221/XXIV/05 w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie została podjęta jednogłośnie.

Ad.16
Sprawozdanie z działalności Wójta.
-Sprawy związane z budową drogi ekspresowej – próbujemy cały czas wyjaśnić sytuację drogi lokalnej w Gumnach.
- Podczas wizyty pana Wojewody w naszym Urzędzie  podjęto decyzję w sprawie pomnika w Dolcach. Pan Wojewoda wycofał się z propozycji przenoszenia zwłok na cmentarz.
- Podpisanie umowy z Funduszem ZPORR na oczyszczalnię w Dębowcu.
- Został rozstrzygnięty przetarg na termomodernizację budynku OSP w Dębowcu oraz Szkoły w Ogrodzonej .
- Sprawy związane z remontem placu za UG w Dębowcu.
- Złożone zostały wnioski na dofinansowanie budowy pawilonu sportowego w Gumnach i świetlicy w Łączce.
- Złożony został wniosek do Interreg na kanalizację w Iskrzyczynie.
- Przestawiony został przystanek w Gumnach.
- Odbyły się Przeglądy Twórczości Artystycznej Szkół i Przedszkoli w sali Gimnazjum w Dębowcu.
- Drużyna mieszkańców naszej Gminy uczestniczyła w imprezie rekreacyjnej Powiat bez Granic.
- Odbyły się zawody Strażackie w Pruchnej, w których z powodzeniem brały udział OSP z naszej Gminy.
- Delegacja z naszej gminy uczestniczyła w spotkaniu gmin partnerskich w Olbrachcicach w Republice Czeskiej.
- W lipcu 25 osób – dzieci z naszej gminy pojedzie na obóz sportowy do Olbrachcie.
- Odbyły się uroczyste zakończenia roku w szkołach i przedszkolach.
- Będzie organizowana Kolonia dla naszych dzieci do Gminy Postomino.
- Został wydany folder Gminy Dębowiec.

Ad.17
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 11 maja 2005r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad.18
Wolne wnioski
Radny G. Donocik – Czy zostanie wyremontowany chodnik koło Domu Wiejskiego w Iskrzyczynie?
Radny M. Trombik – Jeszcze raz proszę o uzasadnianie zmian w uchwałach budżetowych.
Sołtys A. Konecki – Czy jeżeli Gmina przejmie drogę Kostkowice – Ogrodzona, to Powiat nie będzie chciał nam przekazać jeszcze innych dróg?

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2005r. zakończono.


Protokołował:                                                                            Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                         Adam Pastucha

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIV/2005 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 29 czerwca 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Krzyżanek
Data publikacji:18.10.2005 08:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Krzyżanek
Data aktualizacji:18.10.2005 08:42