Protokół nr XXIII/2005
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 11 maja 2005r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 maja 2005r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 202/XXII/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. dotyczącej zmiany uchwały Nr 189/ XXI/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 2005.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XI/03 z dnia 30.12.2005r. dotyczącej nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia i utrzymania przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowice –Ogrodzona.
9. Sprawozdanie z działalności wójta.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2005r.
12. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                              Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.


Ad. 2  Zapytania radnych
Radny G. Donocik – koło Domu Ludowego w Iskrzyczynie załamuje się chodnik, czy jest możliwość w ramach gwarancji naprawy tego chodnika
Radny R. Kłoda – Jak posuwa się sprawa wynajmu lokalu w ośrodku zdrowia dla kolejnego NZOZ?Radny T. Branny – czy firmy remontujące drogi maja jakieś limity na łatanie dziur i czy remontują dziury tylko powyżej jakieś wielkości /głębokości?
Radny K. Kozieł – czy w ramach remontów dróg będą przeprowadzane przeglądy dróg, ponieważ w okolicach Herstówek podczas deszczu woda płynie drogą – nie wpływa do rowu.

Na sesji Rady Gminy Dębowiec obecni byli przedstawiciele Obywatelskiego Ruchu Obrony Bezrobotnych. Przedstawili informację o działalności ruchu, która głównie polega na różnego rodzaju pomocy osobom bezrobotnym.
Przewodniczący RG A. Pastucha – działalność waszego stowarzyszenia jest szczytna. My również jako Rada Gminy staramy się stwarzać jak najlepsze warunki do powstawania nowych miejsc pracy.
Radny M. Trombik – kto jest członkiem waszego ruchu?
A. Podwysocka – członkami są osoby bezrobotne, z rodzin wielodzietnych, które otrzymują od nas pomoc. W tej chwili jest około 800 członków.
Radny K. Kozieł – czy próbowaliście interweniować u najwyższych władz państwowych, aby posłowie zmienili prawo w celu ułatwienia osobom bezrobotnym znalezienia pracy lub utworzenia nowych miejsc pracy?
R. Czyż – w ubiegłym roku osoby bezrobotne interweniowały w Sejmie i udało się „wywalczyć” zmianę niekorzystnych dla bezrobotnych zapisów ustawy.

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy – E. Raszka
Rezerwa oświatowa została zmniejszona o 1941 zł.
Radny M. Trombik – w jakiej wysokości w tej chwili jest rezerwa oświatowa, po ostatnim zmniejszeniu?
Skarbnik E. Raszka – rezerwa oświatowa po zmniejszeniu o 1941 zł wynosi 19 114 zł
Uchwała nr 203/XXIII/05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy – A. Brudny
Zmiany są związane z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie 3 zadań.
Z-ca Wójta Gminy Z. Kohut  - szczegółowo omówił zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym.
Radny K. Kozieł – czego będzie dotyczył remont „starej szkoły” w Dębowcu oraz Szkoły w Simoradzu?
Wójt gminy A. Brudny – w „starej szkole” w Dębowcu wymieniona zostanie instalacja C.O., okna na 1 piętrze oraz ocieplimy 1 ścianę, zaś w szkole w Simoradzu zakres remonu jest pełny tj. wymiana instalacji C.O, wymiana okien, docieplanie całego budynku.
Radny M. Trombik – czy w planach na przyszłe lata nie powinny zniknąć środki z umożenia pożyczek?
Wójt gminy A. Brudny – trudno powiedzieć czy pojawi się szansa na dofinansowanie tych zadań. Na dzisiaj te zapisy mogą się znajdować.
Uchwała nr 204/XXIII/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił Z-ca Wójta Gminy – Z. Kohut
Zmiany w GFOŚiGW są konsekwencją zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym i są spowodowane ubieganiem się o dofinansowanie na inwestycje.
Uchwała nr 205/XXIII/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok. została podjęta jednogłośnie.
*przerwa


Ad. 6
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy – A. Brudny
Podjęcie tej uchwały jest konsekwencją uchylenia tych samych paragrafów przez Wojewodę.
Uchwała nr 206/XXIII/05 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr 202/XXII/05 z dnia 25 kwietnia 2005r. dotyczącej zmiany uchwały Nr 189/ XXI/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 2005 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy – A. Brudny
Zmiana jest bardzo niewielka, choć istotna. Dotychczas nie było określone komu Biblioteka składa sprawozdanie ze swojej działalności. 
Uchwała nr 207/XXIII/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 103/XI/03 z dnia 30.12.2005r. dotyczącej nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy – A. Brudny
Trwają rozmowy ze Starostą cieszyńskim odnośnie zasad ewentualnego współfinansowania remontu drogi Kostkowice – Ogrodzona.
Radny J. Niemiec – czy po podpisaniu porozumienia z powiatem będziemy mogli ubiegać się o środki zewnętrzne na ewentualne remonty tej drogi?
Wójt Gminy A. Brudny – jeżeli tę drogę przejmiemy, to z pewnością będą możliwości na dofinansowanie dalszych jej remontów.
Radny B. Ciemała – na odcinku tej drogi od WIK-u do Kościoła w Ogrodzonej są już dziury w jezdni. Czy powiat będzie remontował te dziury czy czekają aby gmina je remontowała?
Wójt Gminy A. Brudny – ewentualne przejęcie tej drogi przez gminę nie powinno mieć nic wspólnego z bieżącymi jej remontami. Ale to powiat musi podjąć decyzję.
Radny G. Donocik – czy w oczach Wójta ta transakcja jest dla gminy korzystna?
Wójt Gminy A. Brudny – ta propozycja z jednej strony jest niekorzystna bo będzie nas sporo kosztowała, zaś dla mieszkańców , którzy korzystają z tej drogi jest bardzo korzystna.
Radny J. Niemiec – ta transakcja bez wątpienia jest bardzo korzystna dla mieszkańców i to nie tylko tych mieszkających przy tej drodze, ale dla wszystkich z niej korzystających.
Radny M. Trombik – W porozumieniu jest propozycja aby powiat dofinansował to zadanie w dwóch ratach, z tym że jeżeli druga rata zostanie przelana nawet w roku 2007, to będzie to niekorzystne.
Radny M. Matejczyk – Powinniśmy rozpatrywać tą propozycję pod kontem dobra  mieszkańców i dzieci, które są dowożone tą drogą do gimnazjum. Sądzę, iż przy proponowanej sumie dofinansowania jest możliwe wyremontowanie tej drogi.
Wójt gminy A. Brudny – to porozumienie docelowo prowadzi to tego, iż tę drogę będziemy musieli uważać za gminną bez znaczenia jaki faktycznie będzie miała status.
Sołtys A. Konecki¬ – po przejęciu tej drogi przez gminę, kto będzie odpowiadał np. za zniszczenia w samochodzie spowodowane dziurą na tej drodze.
Wójt Gminy A. Brudny – po przejęciu my będziemy odpowiadać za to co dzieje się na tej drodze.
Z pewnością gmina dużo bardziej będzie dbała o tę drogę niż powiat.
Radny M. Trombik – skoro dofinansowanie dostaniemy w ratach i w tym roku jedynie 60%, to nie jesteśmy w stanie tej drogi wyremontować.
Wójt Gminy A. Brudny – na ostatniej sesji uzgodniliśmy, że jeżeli powiat dofinansuje remont w kwocie 800 000 zł to warto podpisywać porozumienie. Dlatego jeżeli starostwo przekaże nam w tej chwili 600 000zł plus 400 000 później to jesteśmy w stanie zrealizować tą inwestycję.
Radny J. Niemiec – należy podpisać to porozumienie. Jeżeli my nie przejmiemy tej drogi, to powiat może ją wyremontować za kilka bądź kilkanaście lat, nie mając na uwadze dobra mieszkańców naszej gminy.
Przewodniczący RG A. Pastucha – na ostatniej sesji uzgodniliśmy, iż dofinansowanie powiatu w remont nie może być niższe niż 800 000zł. Wójt wynegocjował wstępnie 1 mln zł. Możemy znaleźć się w sytuacji, że za jakiś czas ustawowo ta droga przejdzie pod władanie gminy – bez żadnych środków z powiatu. Co zrobimy w sytuacji, gdy przewoźnik przestanie jeździć tą drogą, którą dowozi około 100 dzieci do Gimnazjum w Dębowcu. Sądzę, iż należy zaryzykować i przejąć tę drogę.
Uchwała Nr 208/XXIII/05 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie porozumienia z Powiatem Cieszyńskim w sprawie przejęcia i utrzymania przez Gminę Dębowiec drogi powiatowej Kostkowice –Ogrodzona została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- sprawy dotyczące porozumienia w sprawie przejęcia drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona
- sprawy dotyczące współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg w sprawie dojścia do przedszkola w Dębowcu oraz oznakowania centrum Dębowca.
- sprawy związane z budową drogi ekspresowej, głównie odcinka w Gumnach
- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie różnych zadań z funduszy europejskich
- przygotowanie projektów na remonty placów przed OSP w Dębowcu i za Urzędem Gminy oraz na remonty budynków OSP w Dębowcu i Przedszkola w Dębowcu.

Ad. 10
* Chodnik w Iskrzyczynie – Minęła już gwarancja na wykonaną pracę na chodniku koło Domu Ludowego w Iskrzyczynie
* Zakład NZOZ – wnioskodawcy nie wycofali się z tej inwestycji i czekają na zgodę na przystosowanie pomieszczeń do celów NZOZ
* drogi – będziemy sprawdzali stan remontowanych dróg
* Limity remontów – tak firmy remontujące drogi mają określone limity – jakie dziury należy naprawiać

Ad. 11
Radny M. Trombik  - prosi o bardziej szczegółowe cytowanie wypowiedzi radnych.
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2005r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 12
Radny K. Kozieł – prosi o postawienie tablicy ogłoszeń u okolicach ul. Żniwnej. W tej chwili ogłoszenia wieszane są na słupach telefonicznych lub drzewach.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 maja 2005r. zakończono.


Protokołował:                                                                                Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                            Adam Pastucha

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXIII/2005 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 11 maja 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:07.07.2005 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:07.07.2005 10:32