U C H W A Ł A  Nr  185/ XX/ 05
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 1 lutego 2005r.


w sprawie:  nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.


  Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 9, lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.,Dz.U. nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.)
Rada Gminy Dębowiec


uchwala:

 
§ 1

Nadać statut Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 

§ 2


 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 
§ 3


 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
Załącznik nr 1
do Uchwały nr 185/XX/05
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 1 lutego 2005r.

 

 

STATUT
GMINNEGO  ZESPOŁU  OBSŁUGI  SZKÓŁ  I  PRZEDSZKOLI
W  DĘBOWCU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli zwany dalej Zespołem jest jednostką organizacyjną gminy działającą na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami)
3. ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami)
4. uchwały nr 184/XX/05 Rady Gminy Dębowiec z dnia 1 lutego 2005r. w sprawie utworzenia Zespołu
5. innych przepisów dotyczących gminnych jednostek organizacyjnych
6. niniejszego Statutu

§ 2.
Siedzibą Zespołu jest Urząd Gminy w Dębowcu a terenem działania Gmina Dębowiec. Zespół swoim zasięgiem działania obejmuje następujące jednostki organizacyjne:
1. Gimnazjum w Dębowcu
2. Szkołę Podstawową w Dębowcu
3. Szkołę Podstawową w Ogrodzonej
4. Szkołę Podstawową w Simoradzu
5. Szkołę Podstawową w Iskrzyczynie
6. Przedszkole Publiczne w Dębowcu
7. Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej
8. Przedszkole Publiczne w Simoradzu
9. Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie

§ 3.
Zespół jest jednostką budżetową utworzoną przez Radę Gminy Dębowiec.

§ 4.
Bezpośredni nadzór nad Gminnym Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli sprawuje Wójt Gminy Dębowiec.
§ 5.
Zespół używa pieczęci podłużnej z nadrukiem:
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec.

II. CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 6.
1. Zespół spełnia funkcje pomocniczo wykonawcze, nadzorujące i koordynujące w stosunku do szkół i przedszkoli gminnych.
2. Współdziała na bieżąco z dyrektorami szkół i przedszkoli odnośnie całości problematyki oświatowej w Gminie.

§ 7.
Zespół powołany jest do obsługi finansowej, administracyjnej, organizacyjnej i gospodarczej szkół i przedszkoli, a w szczególności zapewnia:
1. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej placówek
a. prowadzenie obsługi kasowej i bankowej
b. prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej z podziałem na poszczególne placówki
c. prowadzenie rozliczeń dochodów w ramach środków specjalnych, w tym rozliczenia stołówek
d. sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych oraz informacji dotyczących realizacji budżetu
e. prowadzenie ewidencji środków trwałych i rzeczowych składników majątkowych szkół
2. Współdziałanie w opracowywaniu planu wykorzystania środków funduszu świadczeń socjalnych oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej tego funduszu.
3. Organizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami – czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych szkół oraz rozliczanie przeprowadzonej inwentaryzacji.
4. Przygotowanie list płatniczych i organizowanie wypłat wynagrodzeń pracowników szkół i przedszkoli.
5. Prowadzenie ewidencji wypłat osobowego funduszu płac pracowników Zespołu, szkół i przedszkoli oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań.
6. Wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników.
7. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej inwestycji i remontów szkół, w tym przygotowywanie projektów umów, przy pełnym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa.
8. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Zespołu.
9. Realizowanie planu finansowego Zespołu i dokumentowanie czynności z tym związanych.
10. Wykonywanie innych zadań wynikających z prowadzenia obsługi finansowo-księgowej placówek zwłaszcza w zakresie przestrzegania dyscypliny budżetowej.
11. Kontrola projektów i arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, sporządzanych na dany rok szkolny i przygotowanie ich do zatwierdzenia przez Wójta Gminy.
12. Koordynowanie procesu dokształcania nauczycieli i obsługa komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego.
13. Koordynowanie prac związanych z konkursami na dyrektorów szkół i przedszkoli.
14. Koordynowanie spraw prawno organizacyjnych szkół i przedszkoli.

§ 8.
1. Zespołem kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.
3. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym podległych mu pracowników i sprawuje nadzór nad nimi.
4. Zadania należące do Zespołu Dyrektor wykonuje przy pomocy:
            a)   głównego księgowego,
b) inspektorów ds. ekonomiczno finansowych, których zatrudnia i zwalnia.
5. Schemat organizacyjny Zespołu oraz zakres czynności poszczególnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.

III. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.
Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.
§ 10.
Źródłami finansowania działalności Zespołu i obsługiwanych jednostek są;
• subwencja oświatowa
• dotacje z budżetu gminy
§ 11.
Środki finansowe określone w § 10 podlegają przekazaniu na rachunek bankowy Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.
 


 
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12.
Zespół jest zakładem pracy w rozumienia prawa pracy.

§ 13.
Zespół współpracuje z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§ 15.
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Statut GZOSP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:06.07.2005 15:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:06.07.2005 15:10