Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
1 / 8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490018-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Dębowiec: Usługi związane z odpadami
2020/S 202-490018
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina DębowiecKrajowy numer identyfikacyjny: 5482376202Adres pocztowy: ul. Katowicka 6Miejscowość: DębowiecKod NUTS: PL225 BielskiKod pocztowy: 43-426Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Renata MichnikE-mail: przetargi@debowiec.cieszyn.pl Tel.: +48 338533881Faks: +48 338533881Adresy internetowe:Główny adres: www.debowiec.cieszyn.plAdres profilu nabywcy: www.debowiec.bip.info.pl
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.debowiec.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dębowiec
Numer referencyjny: RGW.271.6.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
1 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
2 / 8
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.
Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90512000 Usługi transportu odpadów
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Dębowiec
II.2.4)
Opis zamówienia:
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
2 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
3 / 8
2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych.
Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz, Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka, o łącznej powierzchni 4 248 ha.
a) Liczba mieszkańców objętych przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi 5 213 (tj. 1 487 deklaracji).
b) Liczba mieszkańców, która zadeklarowała kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych wynosi 921 (tj. 224 deklaracje).
c) Liczba mieszkańców, którzy nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów wynosi 4 292 (tj. 1 263 deklaracje).
d) Liczba nieruchomości zamieszkałych zabudowanymi budynkami jednorodzinnymi wynosi 1 483.
e) Na ternie gminy Dębowiec znajdują się następujące nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi:
I. Wspólnota Mieszkaniowa – Dębowiec:
blok przy ul. Cieszyńskiej 46;
II. Wspólnota Mieszkaniowa – Dębowiec:
blok przy ul. Szkolnej 3;
III. Wspólnota Mieszkaniowa „Kostkowianka”:
bloki przy ul. Osiedlowa 18, 20, 21, 23, 25
oraz blok przy ul. Dworskiej 70;
IV. Wspólnota Mieszkaniowa „Pod Chełmem”
bloki przy ul. Centralnej 64, 66, 68.
Uwaga
Pod pojęciem „nieruchomości zamieszkałe” należy rozumieć nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości zamieszkałe zabudowane budynkami wielolokalowymi.
3. Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
b) papier;
c) tworzywa sztuczne;
d) metale;
e) szkło;
f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
g) popiół;
h) bioodpady;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
k) zużyte baterie i akumulatory;
l) zużyte opony;
m) przeterminowane leki;
n) chemikalia;
o) odpady niebezpieczne;
p) odpady tekstyliów i odzieży;
q) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
Zamawiający przyjmuję, że szacowana ilość wytworzonych odpadów komunalnych na ternie gminy Dębowiec w roku 2021 wyniesie ok. 1 600 Mg, w roku 2022 wyniesie ok. 1 625 Mg, a w roku 2023 wyniesie 1 650 Mg – łącznie 4 875 Mg przez cały okres trwania zamówienia, tj. w całym okresie obowiązywania umowy – 4 875 Mg.
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
3 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
4 / 8
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej niniejszym zamówieniem w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PL.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
4 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
5 / 8
stanowiącej przedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN;
b) dysponuje samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości:
— co najmniej dwa pojazdy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej dwa pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 tony, przystosowane do odbierania odpadów komunalnych segregowanych oraz do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych w szczelnych workach plastikowych,
— co najmniej jeden pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do odbierania odpadów komunalnych segregowanych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej jeden pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,
— co najmniej jeden samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki (typu „dzwon”).
W trakcie realizacji usługi dopuszcza się zmianę zadeklarowanych pojazdów na inne spełniające ww. wymagania;
c) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
— co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki.
— co najmniej sześć osób do obsługi pojazdów odbierających odpady, oprócz kierowców.
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w paragrafie 22 – wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2–6 ustawy Pzp.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w rozdziale XX SIWZ.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
5 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
6 / 8
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia dokona komisja przetargowa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
III kwartał 2023 r.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż przewidział zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) — wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale IXX SIWZ.
4. Od Wykonawcy wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie Wykonawcy składają na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym KE wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego) – sposób złożenia JEDZ został określony w rozdz. VII SIWZ oraz w rozdz. XI SIWZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
6. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wyk. z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wyk. przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamaw. na str. inter. informacji z otwarcia ofert, tj. inf., o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
6 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
7 / 8
przynależności do tej samej grupy kap., dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (rozdział VI SIWZ) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów):
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
8. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.
9. Kryteria oceny ofert: cena — 60 %, emisja spalin — 20 %, termin płatności faktury – 10 %, dysponowanie pojazdem do obsługi terenów trudnodostępnych — 10 %.
10. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokumenty określone w dziale XXI pkt 6 SIWZ.
11. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
7 / 8
Dz.U./S S202
16/10/2020
490018-2020-PL
8 / 8
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
16/10/2020S202
https://ted.europa.eu/TED
8 / 8

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:16.10.2020 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:09.12.2020 15:12