Protokół nr XXII/2005
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 25 kwietnia 2005r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 kwietnia 2005r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010
7. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2006 na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dębowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sprzedaży pgr. Nr 1411 położonej w Dębowcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 175/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 176/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Gumna
13. Sprawozdanie z działalności wójta.
14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 18 marca 2005r.
16. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad jako pkt 4a wprowadzono podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005, jako pkt 12a podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 marca 2005r. Nr 189/ XXI/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 2005.
Radni nie wnieśli uwag do proponowanego porządku obrad.


Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                             Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2 Na posiedzenie Rady Gminy Dębowiec został zaproszony Komendant Komisariatu Policji w Strumieniu Pan Waldemar Kudzia.
Radny S. Pasterny – czy o wałęsających psach informować Policję ?
Komendant W. Kudzia – oczywiście, każdorazowo po otrzymaniu informacji o wałęsających psach informujemy o tym schronisko dla zwierząt, które wyłapuje zwierzęta.
Radny K. Kozieł¬ – Pytanie do Wójta – kiedy rozpocznie się remont dróg gminnych po zimie? I czy zostanie zebrany żużel, którym posypywano drogi w czasie zimy?
Radny R. Kłoda – czy na drodze Dębowiec – Skoczów, koło mostku zostaną zamontowane bariery zabezpieczające?
Radny M. Trombik – w Dębowcu, z tyłu budynku Przedszkola został wykonany zbyt wąski wjazd na parking, nie może tędy przejechać np. straż pożarna.
Do Kom. Kudzi – Co zrobić w przypadku, gdy osoby w podeszłym wieku zechcą złożyć zeznania na Policji?
Komendant W. Kudzia – Dzielnicowy 2 dni w tygodniu przyjmuje interesantów w Urzędzie Gminy, zaś jeśli osoba nie może się poruszać, to Policjant przyjedzie do domu.
Radny M. Matejczyk – droga w Ogrodzonej , koło bloku gdzie nawraca autobus nie została wyremontowana, a droga „na zadki” w niektórych miejscach jest w bardzo złym stanie.
Przewodniczący RG A. Pastucha – mieszkańcy Herstówek proszą o możliwość postawienia na Herstówkach tablicy ogłoszeniowej.
Pytania do Komendanta W. Kudzi:
Sołtys S. Badura – dlaczego po robotach na drodze jeszcze przez 3 dni stoją znaki ograniczające prędkość do 30 km/h?
Komendant W. Kudzia – najprawdopodobniej jest to spowodowane technologią remontu dróg polegającą na posypywaniu żwirem, co może stwarzać zagrożenie dla kierowców.
Sołtys J. Śniegoń – na budowanej drodze ekspresowej w Iskrzyczynie, dla pojazdów z budowy ustawiony jest znak stop. Prawie nikt nie przestrzega tego znaku i może dojść do tragedii. 
Komendant W. Kudzia – znamy tą sprawę, jednak tak często zmieniają się tam podwykonawcy, że być może nie dotarliśmy do wszystkich.
Wójt Gminy A. Brudny – prośba, aby patrole Policji z drogi głównej skręcały w stronę Iskrzyczyna i Łączki, przynajmniej do zakończenia inwestycji na drodze ekspresowej. Proszę o wyjaśnienie sprawy zakupu przez Gminy pojazdów dla Policji.
Komendant W. Kudzia – niedawno straciliśmy 2 samochody i w tej chwili jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Mamy już wzór umowy między gminą a Policją. Przekazaliśmy na ręce przewodniczącego pismo z prośbą o zwiększenie środków na zakup samochodu, który kosztuje około 55 tys. zł., jeśli uda kupić się samochód, to Komenda Wojewódzka przekaże nam drugi.
Wójt Gminy A. Brudny – jeżeli w naszej gminie występują włamania do domków i domów w budowie, to należy podjąć jakąś akcję profilaktyczną , jak mieszkańcy mogą się przed tym ochronić.

Ad. 3
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Radny M. Trombik – w sprawozdaniu mało czytelne są wydatki inwestycyjne, np. na boisko w Ogrodzonej, Simoradzu i Gumnach zostały przekazane środki, zaś na boisko w Dębowcu nie przekazano żadnych środków.
W niektórych działach wykonanie jest na poziomie około 20%, dlaczego tak mało?
Wójt Gminy A. Brudny – wydatki na boiska w tych miejscowościach były z rezerwy budżetowej i dotyczyły, np. dofinansowanie budowy boiska do piłki siatkowej. W Dębowcu w poprzednich latach była podobna sytuacja – postawiliśmy bramę na boisko, a resztę płotu miał zrobić klub.
Przewodniczący RG A. Pastucha – ile procent budżetu naszej gminy, to środki przeznaczone na inwestycje?
Wójt Gminy A. Brudny – są różne sposoby obliczania procent inwestycji, jednak szacujemy że jest to około 14%, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Radny Z. Chwastek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Nie stwierdzono żadnych uchybień w wykonaniu budżetu.
Uchwała nr 191/XXII/05 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Przewodniczący RG A. Pastucha – otrzymaliśmy orzeczenie RIO w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Uchwała Nr 192/XXII/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4a
Projekt uchwały omówiła Skarbnik gminy – E. Raszka
Proponujemy zmniejszenie środków w dziale wydatki o 880 000 zł.
Wójt Gminy A. Brudny – te zmiany związane są głownie ze skomplikowanymi procedurami ubiegania się o środki unijne. W tych programach europejskich jest zasada, iż musimy wykazać posiadanie całości środków na inwestycje.
Uchwała Nr 193/XXII/05 w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005 została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Musimy wykazać nakład na oczyszczalnię ścieków w Dębowcu. Proponujemy zwiększyć nakład na oczyszczalnie w Dębowcu do 142 828zł, podobna zmiana występuje również w wieloletnim planie inwestycyjnym, którego dotyczy kolejna uchwała.
Radny M. Trombik – czy prefinansowanie, to jest dotacja z budżetu państwa?
Z-ca Wójta Z. Kohut – w 142 828 zł mieści się 15% inwestycji + VAT z całości inwestycji. Jednak VAT możemy odzyskać. Jest możliwość dofinansowania jeszcze 10% z budżetu państwa, jednak nie ma jasnych zasad jak te 10% uzyskać.
Uchwała Nr 194/XXII/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Uchwała Nr 195/XXII/05 w sprawie zmiany uchwały Nr 53/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r w sprawie uchwalenia wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Dębowiec na lata 2004 – 2010 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Podjęcie tej uchwały jest związane z podjęciem wcześniejszych uchwał.
Uchwała Nr 196/XXII/05 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w roku 2006 na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Dębowcu została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówił inspektor ds. oświaty R. Jankowski.
Uchwała ta jest niezbędna przy obliczani wynagrodzeń dla pracowników szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.
Uchwała Nr 197/XXII/05 w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Zgodnie z ustawą powinniśmy podjąć tą uchwałę w marcu jednak dotychczas nie było rozporządzenia określającego kwoty, jakie przyznano nam przez państwo. W tej chwili wiemy, że otrzymaliśmy około 16% niezbędnej kwoty. Ten regulamin określa zasady przyznawania stypendiów socjalnych dla mieszkańców naszej gminy.
Uchwała Nr 198/XXII/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Otrzymałem wniosek o sprzedaż przedstawionej działki w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyjegającej do tej działki.
Uchwała Nr 199/XXII/05 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sprzedaży pgr. Nr 1411 położonej w Dębowcu została podjęta przy jednym głosie sprzeciwu i 3 głosach wstrzymujących się.


Ad. 11, 12
Projekt uchwał omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Uchwała Nr 200/XXII/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 175/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr 201/XXII/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 176/XVIII/04 z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Gumna została podjęta jednogłośnie.
• Przerwa

Ad. 12a
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Zmiany, które proponujemy w regulaminie są raczej kosmetyczne, nie zmieniają niczego istotnego, jednak muszą być wprowadzone.
Uchwała Nr 202/XXII/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec z dnia 18 marca 2005r. Nr 189/ XXI/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli na rok 2005 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 13
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- odbyły się zebrania wiejskie,
- działania związane z budową drogi ekspresowej,
- rozwiązywaliśmy problem z przystankiem na pasiekach, ponieważ w tej chwili stoi on na prywatnym terenie i trzeba będzie zmienić jego lokalizację,
- w najbliższym czasie przystąpimy do rozbiórki przystanków przy drodze do Hażlacha,
- sprawa pierwokupu parceli w Dębowcu znajduje się przed sądem okręgowym,
- byliśmy organizatorem VII Turnieju Piłki Siatkowej Samorządowców Ziemi Cieszyńskiej,
- złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ad. 14
Remont dróg gminnych po zimie – jest już rozstrzygnięty przetarg na remonty dróg i w najbliższym czasie zostaną one przeprowadzone.
- Zabezpieczenie zakrętu – próbujemy „dogadać” się z Powiatowym Zarządem Dróg, sprawa jest w trakcie załatwiania.
- Wjazd z tyłu przedszkola- ten wjazd zaplanowany jest tylko dla samochodów osobowych i żadne auto ciężarowe nie ma prawa tam wjechać.
- Droga w Ogrodzonej koło bloków – w najbliższym czasie będzie ona remontowana, zabrakło nam środków na tę inwestycję w zeszłym roku,
- Tablice na Herstówki – są przygotowywane i wkrótce zostaną zamontowane,
- Pozostałości żużlu po zimie – w miejscach gdzie było go najwięcej już został zebrany, w innych miejscach będziemy jeszcze zbierać, jednak czekamy na osoby bezrobotne, na które złożyliśmy zapotrzebowanie w PUP.

Ad. 15
 Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 18 marca 2005r. został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 16
Przewodniczący RG A. Pastucha – otrzymałem pismo od Wojewody w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej.
Radny J. Niemiec – ile w tej chwili w naszej gminie jest osób, który powinny byś w domach pomocy społecznej
Wójt Gminy A. Brudny – w tej chwili 1 osoba ubiega się o pobyt w DPS.
Przewodniczący RG A. Pastucha  - zostałem zaproszony jako przewodniczący RG Dębowiec na uroczystości upamiętniające Zjazd Gnieźnieński. Odczytuję to jako wyróżnienie dla naszej gminy.
Sołtys A. Konecki – Zakład Doskonalenia Zawodowego organizuje różnego rodzaju kursy dla rolników i ich rodzin (płatników KRUS-U). Są to szkolenia bezpłatne organizowane w Ustroniu. Kursy nie są przeznaczone dla bezrobotnych i emerytów.
Sołtys G. Bączek – Przystanki autobusowe przy drodze krajowej w Łączce są w bardzo złym stanie. Czy można je wyremontować lub wyburzyć?
Sołtys J. Śniegoń – kiedy zostanie przeprowadzony remont drogi „Piekielnej” w Iskrzyczynie?
Wójt Gminy A. Brudny – otrzymałem pismo od Starosty Cieszyńskiego, iż Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych zajął się tą sprawą i zaproponował 600 000zł na remont drogi z Kostkowic do Ogrodzonej i w efekcie przekazanie jej gminie.
Przewodniczący RG A. Pastucha  - Sądzę, iż należy negocjować z PZDP co do wysokości środków jakie mogą przeznaczyć na tą drogę.
W wyniku konsultacji Wójta Gminy z Radą Gminy Dębowiec ustalono, iż finansowy wkład Powiatu Cieszyńskiego w remont drogi Kostkowice – Ogrodzona nie może być niższy niż 800 000 zł
Radny M. Matejczyk – musimy mieć informację ile kilometrów drogi za 600 000 zł a ile za 800 000zł jesteśmy w stanie wybudować.
Wójt Gminy A. Brudny – według dokumentacji za około 800 000 zł można by wybudować w dobrym stanie odcinek od Centrum Kostkowic do firmy WIK.
Przewodniczący RG A. Pastucha  - zgłasza się do mnie Ruch Obrony Bezrobotnych z prośbą o informacje o dacie kolejnych sesji i umożliwienie im zbiórki pieniędzy w trakcie sesji. Poinformujemy tę organizację o terminie sesji a zbiórkę będą mogli przeprowadzić po sesji.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 kwietnia 2005r. zakończono.


Protokołował:                                                                              Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                        Adam Pastucha

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXII/2005 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 25 kwietnia 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:19.05.2005 09:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.05.2005 09:38