Protokół nr XXI/2005
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 18 marca 2005r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2005r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 11 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Dębowiec na lata 2005 - 2014
7. Sprawozdanie z działalności wójta.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 1 lutego 2005r.
10. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                             Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.


Ad. 2 Zapytania Radnych.
Radny M. Trombik – Jaka jest procedura przy załatwianiu spraw własnościowych dróg dojazdowych do posesji, gdy właściciele już nie żyją?. Chodzi o ulicę Majową w Dębowcu
Radny R. Kłoda – w Dębowcu (koło P. Sodzawicznego) jest niedrożny rów i woda zalewa pola i posesje po drugiej stronie drogi.
Radny M. Matejczyk – 1) Sprawa wodociągów w Ogrodzonej. Nie został założony zawór a zgodnie z deklaracją wodociągów miał ten problem być rozwiązany. W tej chwili wypływa do ziemi  stamtąd bardzo dużo wody.
2) w wyniku topnienia śniegu występują już problemy z przejazdem drogą powiatową w Ogrodzonej.
Radny Z. Sikora – jak wygląda sprawa dalszej budowy drogi ekspresowej i kiedy zostaną wznowione prace nad jej dokończeniem?
2) Po zimie na drogach pozostał żużel i należy go uprzątnąć.
Radny K. Kozieł – jakie są plany co do remontu ul. Rzecznej?
Radny J. Niemiec – na łuku drogi Kostkowice – Łączka koło Pana Sekuły rosną drzewa, których gałęzie bardzo utrudniają widoczność.

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik gminy – E. Raszka
Zmiany podyktowane są obowiązkiem likwidacji tzw. środków specjalnych oraz zmniejszeniem o 95 162 zł subwencji oświatowej w stosunku do zeszłego roku.
Wójt Gminy A. Brudny – przygotowując budżet w zeszłym roku szacowaliśmy, że w subwencji oświatowej zabraknie nam około 60 000 zł, w tym roku obniżono nam jednak subwencję o ponad 95 000 zł, dlatego środki z opłaty planistycznej planujemy przekazać na rezerwę oświatową.
Radny M. Trombik – kto wyliczał wysokość subwencji do plany budżetu na ten rok? My sami czy dostaliśmy wysokość subwencji od ministra?
Wójt Gminy A. Brudny – Minister Finansów przekazał nam szacunkowe dane o wysokości Subwencji oświatowej w trakcie prac nad projektem budżetu, ale trwały również prace nad projektem rozporządzenia i zmieniono zasady podziału środków i z tego powodu gminy wiejskie otrzymały mniej środków.
Uchwała nr 187/XXI/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Zmiana obejmuje m.in. zakup worków do segregacji śmieci – większą ilość co zmniejszy ich cenę, zmiany w płatności za termomodernizację SP w Iskrzyczynie – w zeszłym roku nie zapłaciliśmy za całość inwestycji.
Uchwała nr 188/XXI/05 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 179/XIX/04 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił inspektor ds. oświaty R. Jankowski
Regulamin będzie co rocznie uchwalany i określa zasady naliczania i przyznawania wynagrodzeń i dodatków dla nauczycieli w Gminie Dębowiec.
Radny M. Matejczyk – przewodniczący komisji oświaty – komisja oświaty analizowała ten regulamin. Były pewne wątpliwości co do dodatków motywacyjnych i dodatków mieszkaniowych, jednak proponujemy, w związku z trudną sytuacją finansową gminy zostawić stawkę dodatku mieszkaniowego w wysokości 1 i 2 zł a w przyszłym roku, jeśli sytuacja finansowa się polepszy, dodatek ten podwyższyć. Komisja jednogłośnie pozytywnie opiniuje projekt regulaminu.
Halina Majętny – przedstawiciel ZNP – dodatek mieszkaniowy w naszej gminie jest śmiesznie niski. W żadnej okolicznej gminie nie ma tak niskiej stawki. Proponujemy aby stawka dodatku mieszkaniowego miała realną wysokość.
Radny Z. Chwastek – dodatek mieszkaniowy jest archaizmem i nie rozumiem czemu ma służyć.
Przewodniczący RG A. Pastucha – wiemy, że dodatek mieszkaniowy jest niski, ale w obecnej sytuacji finansowej nie możemy go podnieść.
Wójt Gminy A. Brudny – ustawodawca za obowiązkami nie przekazuje nam środków tak na dodatek mieszkaniowy jak i na motywacyjny. My z własnych środków musimy te dodatki płacić, a w tej chwili nie mamy środków aby podwyższyć ich wysokość.
S. Kubicius – byłem współautorem propozycji stawki 1 i 2 zł dodatku mieszkaniowego i sądzę, że dyrektor może nauczyciela wyróżniać dodatkiem motywacyjnym, a dodatek mieszkaniowy jest archaizmem.
Radny J. Niemiec – wnioskuje o odłożenie rozpatrywania tej uchwały na następną sesję.
Za wnioskiem – 2 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 3
Wniosek Radnego J. Niemca został odrzucony.
Radny M. Matejczyk – należy poprawić kontrowersyjne zapisy i uchwalić regulamin na dzisiejszej sesji.
Uchwała nr 189/XXI/05 w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady ustalania i wysokość niektórych składników i dodatków wynagrodzenia nauczycieli została podjęta przy 2 głosach wstrzymujących się.

Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu Z. Stabrawa.
Strategia ta pokazuje możliwości pomocy mieszkańcom gminy oraz jest nam niezbędna do ubiegania się o fundusze zewnętrzne.
Przewodniczący RG A. Pastucha – ta strategia pokazuje również stan faktyczny jaki istnieje w naszej gminie, po drugie pokazuje co musimy zrobić aby opieka i pomoc była wykonywana w sposób możliwie najlepszy.
Radny M. Trombik – Rada Gminy w pewnym momencie podejmie sę realizacji zadań zapisanych w tej strategii i niedługo będziemy musieli budżet gminy uzależniać od różnego rodzaju strategii i planów, które również już wcześniej były podjęte.
Uchwała nr 190/XXI/05 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Dębowiec na lata 2005 – 2014 została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- otrzymaliśmy dofinansowanie z ZPORR,
- chcemy złożyć wnioski na dofinansowanie obszarów wiejskich i w związku z tym Kółka Rolnicze w Łączce i Gumnach podjęły uchwały o przekazaniu gminie nieruchomości przeznaczonych na dom wiejski i pawilon sportowy, których dotychczas formalnie byli właścicielami,
- trwały prace nad przygotowaniem regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz nad regulaminem przyznawania stypendiów socjalnych uczniom,
- trwają ustalenia z Zarządem Dróg Powiatowych w sprawie przekazania drogi powiatowej Kostkowice – Ogrodzona na rzecz gminy za odpłatnością i zmianę jej na drogę gminną,
- odbyły się zebrania OSP,
- sprawy związane z odśnieżaniem,
- byliśmy z wizyta w gminie Albrechcie w Republice Czeskiej,
- odbyła się uroczystość z kombatantami z okazji kolejnej rocznicy zrzutu Cichociemnych w Dębowcu,
- odbyły się narady z dyrektorami szkół oraz z sołtysami.

Ad.8
Radny S. Pasterny – ulica Herstówki nie była odśnieżana i mieszkańcy nie mogli dojechać do domów.
Wójt Gminy A. Brudny – było to spowodowane awarią pługu wirnikowego, a żadnym innym nie byliśmy w stanie odśnieżyć tej drogi. Zaraz po naprawieniu pługu ulica ta została odśnieżona.
Na pytania odpowiadał Wójt Gminy.
- nadal istnieje szansa na rozwiązanie problemu ulicy Majowej, jednak jest tam 6 właścicieli, a 4 z nich nie żyje.
- sprawa wody z osiedla w Ogrodzonej jest w gestii Spółki Wodnej,
- termin zakończenia prac na drodze ekspresowej ma być przesunięty do końca maja. Droga w zasadzie jest gotowa, nie są jeszcze dokończone drogi dojazdowe, które kiedyś mogą zostać gminnymi, dlatego lepiej, żeby nie śpieszyli się z ich realizacją i robili to w odpowiednim czasie.
- część żużla zostanie z dróg sprzątnięta,
- zbadamy sprawę drzew rosnących przy drodze, które zasłaniają widoczność.
- pomnik w Dolcach. Radny Sejmiku Województwa A. brudny złożył interpelację w tej sprawie na sesji Rady Sejmiku. Mamy stanowisko Wojewody w tej sprawie, który proponuje przenieść zwłoki na cmentarz w Dębowcu lub w Goleszowie. Ja wystąpiłem do niego z pismem, że kategorycznie nie zgadzamy się na takie podejście do sprawy.

Ad.9
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 1 lutego 2004r. został przyjęty przy 3 głosach wstrzymujących się.

Ad. 10
Przewodniczący RG A. Pastucha – 1) Komendant komisariatu policji w Strumieniu przekazał nam informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy.
2) otrzymałem pismo z Urzędu Skarbowe w sprawie uchybień w oświadczeniach majątkowych za rok 2003. Proszę o składanie korekt oświadczeń majątkowych.
Sołtys Konecki – 1) remont drogi koło starej remizy w Dębowcu nadal nie jest skończony  ponieważ robi się tam duża wyrwa.
2) w Dębowieściach zdarzają się błędy, należałoby tego unikać.
Alfred Krzemień – czy w tym roku będzie remontowana ulica Słoneczna w Dębowcu?
Wójt Gminy A. Brudny – w tym roku nie otrzymaliśmy dofinansowania na remont tej drogi. Być może uda nam się ją wyremontować tak, aby nie stwarzała problemów z przejazdem.
Sołtys Śniegoń – 1) zjazd z drogi krajowej do Iskrzyczyn w tej chwili jest praktycznie nie przejezdny, ponieważ po odwilży bardzo dużo wody spływa z pól.
2) czy można jakość poprawić wizerunek budynku OSP w Iskrzyczynie?
3) Proszę Wójta o wyznaczenie miejsca gdzie w Iskrzyczynie może zbierać się Rada Sołecka.
Sołtys Bączek – Czy remonty dróg będą realizowane zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez komisję budżetu?
Radny Kozieł - 1) czy są prowadzone jakieś działania odnośnie pomnika w dolcach?
2) czy wiadomo coś na temat możliwości przejazdu do Rudnika?

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2005r. zakończono.


Protokołował:                                                                            Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                      Adam Pastucha

 

 

 

 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XXI/2005 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 18 marca 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:19.05.2005 09:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:19.05.2005 09:21