Protokół nr XX/2005
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 1 lutego 2005r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 1 lutego 2005r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 11 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytania radnych. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy
5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą  ''Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wynajmu lokalu w GOZ w Dębowcu z przeznaczeniem na utworzenie drugiego NZOZ-u. 
8. Sprawozdanie z działalności wójta.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2004r.
11. Wolne wnioski i zakończenie sesji.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                                Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.


Ad. 2 Zapytania Radnych.
Radny G. Donocik – nadal w Iskrzyczynie jest problem wałęsających psów, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Należy zająć się tym problemem.
Radny R. Kłoda – jak daleko posunięta jest sprawa rozbiórki przystanków na drodze w kierunku Hażlacha?
Radny K. Kozieł – czy jest możliwość udostępnienia mieszkańcom bloku w szkole w Dębowcu terenu w okolicach szkoły pod budowę garaży?

Ad. 3
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Ustawa o finansach publicznych z 2001r. reguluje wymogi dotyczące wykształcenia skarbnika gminy. Nasza Pani Skarbnik niestety nie spełnia ustawowych wymogów odnośnie wykształcenia. Musimy przestrzegać prawa i jesteśmy zobligowani do tych zmian.
Radny J. Niemiec – czy przepis, który mówi o wykształceniu skarbnika, nie przewiduje okresów przejściowych ?
Wójt Gminy A. Brudny – do końca roku 2004 był okres, w którym należało uzupełnić wykształcenie lub przyjąć skarbnika z odpowiednimi kwalifikacjami.
Radny M. Matejczyk – Pani Basia współpracuje z nami kilka lat i brakuje jej kilka miesięcy do przejścia na emeryturę. Jakie są plany wobec pani Basi po jej ewentualnym odwołaniu?
Wójt Gminy A. Brudny – zamierzam powierzyć pani Basi funkcję inspektora kontroli wewnętrznej.
Radny M. Matejczyk – Pani Basiu, dlaczego w terminie nie uzupełniła Pani wykształcenia? Przecież z pewnością nie byłby to dla Pani problem.
B. Lipońska – uważam, że obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów, które twierdzi, iż Skarbnik musi mieć po prostu wykształcenie wyższe.
K. Kozieł – czy pani Basia byłaby przyjęta na cały etat czy na część etatu?
Wójt Gminy A. Brudny – zaproponujemy pani Basi pracę na cały etat.
Radny R. Kłoda – uważam, że te przesunięcia są nietrafione w czasie. W tym roku jest okres bilansu i sądzę, że te zmiany mogą negatywnie wpłynąć na pracę urzędu.
Przewodniczący RG A. Pastucha – przepisy prawa postawiły nas przed taką sytuacją i musimy tych przepisów przestrzegać. Pani Basia obiecała, że pomoże aby zmiana tego stanowiska odbyła się możliwie bez zakłóceń i przy jak najmniejszych problemach. My, jako radni, możemy obiecać, iż przejście na inne stanowisko odbędzie się przy jak najmniejszych startach finansowych.
Radny Z. Sikora – sądzę, że skoro Pan Wójt proponuje panią Raszkę na stanowisko Skarbnika Gminy, to jest przekonany, ze ona sobie poradzi.
Przewodniczący RG A. Pastucha – należy wyjaśnić wszelkie wątpliwości, aby uniknąć sytuacji stresowych.
Radny J. Niemiec – co będzie w sytuacji, jeśli nie podejmiemy uchwały o odwołaniu Skarbnika?
Wójt Gminy A. Brudny – prawo jest po to by go przestrzegać. Zgodnie z przepisami prawa dotychczasowa pani Skarbnik nie ma wymaganych kwalifikacji. Każdy radny zgłosuje według własnego sumienia.
Uchwała Nr 182/XX/05 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy została przyjęta.
7 radnych głosowało za przyjęciem, 2 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

B. Lipońska – dziękuje za współpracę radnym, sołtysom, Wójtowi gminy i wszystkim pracownikom.
Przewodniczący RG A. Pastucha – dziękuje pani B. Lipońskiej za długoletnią, owocną współpracę.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Proponuje na Skarbnika Gminy Dębowiec panią Ewę Raszka. W tej chwili pracuje w naszej gminie na stanowisku inspektora kontroli wewnętrznej oraz zastępcy kierownika USC.  Mamy nadzieję, ze współpraca nowego Skarbnika z odchodzącym będzie owocna.
Uchwała Nr 183/XX/05 w sprawie powołania Skarbnika Gminy została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący RG A. Pastucha – gratuluje nowej pani Skarbnik wyboru i życzy owocnej współpracy dla dobra nas wszystkich.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Utworzenie GZOSP-u jest związane z koniecznością dostosowania naszych realiów do przepisów prawa. Dotychczas obsługę administracyjną i księgową szkół prowadził Urząd Gminy. Zgodnie z przepisami każda placówka (szkoła, przedszkole) powinny mieć własną księgowość, na czele z głównym księgowym lub jest możliwość utworzenia jednostki zapewniającej obsługę administracyjno księgową szkół i przedszkoli. My proponujemy utworzenie właśnie takiej jednostki.
Radny G. Donocik – jaki będzie koszt utworzenia tego zespołu dla budżetu gminy?
Wójt Gminy A. Brudny – koszty w tym roku mogą wzrosnąć o mniej więcej ½ etatu. Należy jednak pamiętać, że koszt powołania zespołu obsługi szkół i przedszkoli będzie zdecydowanie mniejszy, niż zatrudnianie głównych księgowych we wszystkich placówkach.
Radny K. Kozieł – od kiedy będziemy tworzyć GZOSP ?
Wójt Gminy A. Brudny – zespół planujemy stworzyć od 1 lipca 2005r.
Uchwała Nr 184/XX/05 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą             ''Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu” została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 6
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Podjęcie uchwały o nadaniu statutu jest konsekwencją podjęcia uchwały o powołaniu GZOSP- u.
Radny K. Kozieł – czy nie należałoby określić zasad powoływania dyrektora GZOSP-u?
Wójt Gminy A. Brudny – jest jasno zapisane, że dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
Na to stanowisko planuję powołać pana Remigiusza Jankowskiego.
Radny Z. Chwastek – czy zapis, że bezpośredni nadzór nad tą jednostką sprawuje Wójt Gminy jest poprawny?
Wójt Gminy A. Brudny – ten zapis jest poprawny i niezbędny np. w celu przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
Uchwała Nr 185/XX/05 w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi Obsługi Szkół i Przedszkoli w Dębowcu została podjęta jednogłośnie.

• przerwa. Wręczenie kwiatów i podziękowania odwołanej pani Skarbnik.

Ad. 7
Wójt Gminy A. Brudny – zwróciła się do mnie spółka, z wnioskiem o utworzenie drugiego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu. Każda decyzja w tej sprawie może rodzić problemy. Po ewentualnej pozytywnej decyzji o wynajmie lokalu, będziemy tworzyć możliwości techniczne do otwarcia nowego NZOZ-u.
Radny J. Niemiec – czy powstałyby również jakieś gabinety specjalistyczne?
Wójt Gminy A. Brudny – ma to być przychodnia lekarza rodzinnego.
Radny R. Kłoda – kto ponosiłby koszty adaptacji pomieszczeń pod ośrodek zdrowia?
Wójt Gminy A. Brudny – koszty musiałby ponieść wynajmujący.
Przewodniczący RG A. Pastucha – czy nie warto byłoby przeprowadzić konsultacji wśród mieszkańców, co oni sądzą na temat możliwości działania w Dębowcu drugiego NZOZ-u ?
Radny Z. Chwastek – te konsultacje przeprowadzą sami nowi lekarze, którzy stwierdzą, czy mieszkańcy korzystają z ich usług czy nie.
Wójt Gminy A. Brudny – jeżeli pytanie byłoby odpowiednio sformułowane, możemy taką konsultację przeprowadzić .
Radny Z. Sikora – opinia mieszkańców jest znacząca, ale to my radni musimy zdecydować czy wynająć lokal. Jeżeli lekarz wybuduje sobie w Dębowcu prywatny ośrodek zdrowia, to my nie możemy mu tego zabronić.
Radny K. Kozieł – nie proponuję konsultacji, ale należy pozwolić prowadzić działalność innym lekarzom. Konkurencja może spowodować podwyższenie jakości świadczonych usług.
Radny Z. Chwastek – co stanie się w sytuacji, jeżeli ewentualna konsultacja z mieszkańcami wypadnie negatywnie.
Radny J. Niemiec – jeżeli zdecydujemy się na wynajem pomieszczenia nowemu zakładowi opieki zdrowotnej, to należy stworzyć porównywalne warunki do tych, jakie stwarza się dotychczasowym wynajmującym pomieszczenia pod NZOZ.
Radny G. Donocik – wydaje się, że należy umożliwić działanie nowemu zakładowi.
R. Kłoda – również jest za tym, aby wynająć ten lokal drugiemu NZOZ, a sami mieszkańcy zdecydują czy korzystać z ich usług.
Uchwała Nr 186/XX/05 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wynajmu lokalu w GOZ w Dębowcu z przeznaczeniem na utworzenie drugiego NZOZ-u została podjęta, przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Ad. 8
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- opracowywanie tzw. planów aglomeracji, które dotyczą przyłączania mieszkańców do poszczególnych oczyszczalni cieków.
- załatwianie spraw związanych z budową drogi ekspresowej i drogi dojazdowej w Gumnach.
- odbyło się zebranie Kółka Rolniczego w Łączce, na którym członkowie KR wyrazili zgodę na przekazanie pozwolenia na budowę świetlicy w Łączce na rzecz gminy.
- odbył się jubileusz 50-cio lecia pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy.
- uzyskaliśmy premie termomodernizacyjne na budynek Przedszkola w Ogrodzonej i budynek Urzędu Gminy.
- została nam zmniejszona subwencja oświatowa o ponad 90 tysięcy złotych.

Ad. 9
- na pytanie Radnego G. Donocika – mieszkańcy, którzy widzą wałęsające się psy powinni natychmiast zgłaszać ten fakt w Urzędzie Gminy, a wtedy my będziemy mieli możliwość wyłapania takich psów.
- na pytanie Radnego R. Kłody –  prowadzimy stosowne działania aby można było rozebrać te przystanki.
na pytanie Radnego K. Kozła – w tej chwili nie widzę możliwości postawienia garaży w okolicach szkoły. Być może uda znaleźć się teren pod garaże w innym miejscu.

Ad. 10
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2004r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11
Przewodniczący RG A. Pastucha – zgodnie z decyzją podjętą na poprzedniej sesji, zostały dostarczone cegiełki na budowę pomnika Legionistów Śląskich w Cieszynie. Po zakończeniu sesji będzie możliwość ich zakupu.
Radny Z. Chwastek – na jakim etapie jest sprawa pierwokupu gruntów od Spółdzielni w Dębowcu?
Wójt Gminy A. Brudny – sprawa nadal jest w toku.
Radny G. Donocik – czy gmina partycypuje w kosztach utrzymania budynku ośrodka zdrowia w Dębowcu?
Wójt Gminy A. Brudny – to jest nasz budynek i my ponosimy koszty jego utrzymania, zaś wynajmujący płacą za wynajem pomieszczeń.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 1 lutego 2005r. zakończono.


Protokołował:                                                                                   Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                         Adam Pastucha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XX/2005 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 1 lutego 2005r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:21.03.2005 14:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:21.03.2005 14:41