KLAUZULA    INFORMACYJNA

 

 

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) organ podatkowy informuje, iż:

 

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębowiec z siedzibą 43-426 Dębowiec ul. Katowicka 6

 

  1. W Urzędzie Gminy Dębowiec został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować za pomocą adresu: iod.ug@debowiec.cieszyn.pl,

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ustalania podatków i opłat lokalnych zgodnie   z przepisami ustaw: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170 ze zm.), z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2019.1256 ze zm.) z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2019.888 ze zm.) z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2019. 900 ze zm.)

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, w celu wymiaru, poboru podatku, ewidencji księgowej, windykacji i ewentualnej egzekucji,

 

  1. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego,

 

  1. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług bankowych i informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,

 

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O LASACH
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:07.01.2020 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:07.01.2020 12:23