Protokół nr XIX/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 28 grudnia 2004r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 grudnia 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 14 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej.
 8. Sprawozdanie z działalności wójta.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 7 grudnia 2004r.
 11. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
Na wniosek Wójta Gminy z porządku obrad wykreślono w pkt. 7 podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej, w zamian jako pkt 7 wpisano informacja Komendanta Komisariatu Policji w Strumieniu nt. bezpieczeństwa w Gminie Dębowiec.


Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.                    Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego. Radni nie wnieśli uwag.


Ad. 2 Zapytania Radnych.
Radny G. Donocik – jest problem z psami wałęsającymi się w Iskrzyczynie. Nie zawsze są to psy bezpańskie.
Radny Z. Gabryś – czy w Simoradzu planowane jest przeprowadzenie nazewnictwa ulic?

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Zwiększono dochody z tytułu subwencji oświatowej o 2 400 zł
Zmniejszono dochody z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi „Pod Lasem” w Ogrodzonej o 42 840 zł
Po dokonanych zmianach budżet po stronie dochodów wynosi 8 155 925 zł
Zwiększono wydatki w dziale oświata i wychowanie o 2 400 zł
Zmniejszono wydatki inwestycyjne na drogę „Pod Lasem” w Ogrodzonej
Po dokonanych zmianach budżet po stronie wydatków wynosi 8 471 238 zł
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – czy musieliśmy na drogę „Pod Lasem” w Ogrodzonej ponieść większe koszty w tym roku, a w przyszłym będą mniejsze wydatki?
Wójt Gminy A. Brudny –  decyzja o budowie tej drogi zapadła zbyt późno. W tym roku wykonana została nawierzchnia tłuczniowa i zostanie wydane dokładnie tyle środków ile zostało zaplanowane na ten rok.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała Nr 178/XIX/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Za szkołą w Ogrodzonej jest teren, który moglibyśmy odkupić od Spółdzielni min. jako rezerwa terenu pod rozbudowę szkoły a również jako teren parkowy.
Radny M. Matejczyk – Walne Zgromadzenie Spółdzielni w Ogrodzonej wkrótce podejmie decyzję o ewentualnej sprzedaży części terenów przyległych do szkoły.
Uchwała 179/XIX/04 w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówił inspektor d/s oświaty R. Jankowski.
Opłaty za posiłki proponujemy podnieść o 5% i pozostawić możliwość dyrektorom przedszkoli do obniżenia tej opłaty do 50% w ściśle określonych sytuacjach.
Radny M. Matejczyk – Przewodniczący komisji oświaty – Komisja oświaty pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Radny M. Trombik – proponuje aby dyrektor przedszkola mógł obniżać stawkę opłat za posiłki jedynie na wniosek GOPS-u, który zna sytuację finansową rodzin.
Wójt Gminy A. Brudny –  ta uchwała nie przekreśla dopłat do posiłków przez GOPS. Do tej pory ten system działał bez zarzutu.
Radny M. Trombik – wycofuje swój wniosek.
Uchwała Nr 180/XIX/04 w sprawie ustalenia opłaty za przygotowanie posiłków dla dzieci w przedszkolach została podjęta przy jednym głosie sprzeciwu.

Ad. 6
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny
Ostatnia podwyżka opłat za ścieki była w czerwcu 2003r. Podwyżka nie jest znaczna i stawki są jednymi z najniższych w powiecie cieszyńskim.
Radny J. Niemiec – czy można określić kiedy ta uchwała zostanie opublikowana i kiedy wejdzie w życie?
Wójt Gminy A. Brudny –  nie jest możliwe określenie daty publikacji tej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Z  doświadczenia wiemy, że może potrwać to kilka miesięcy.
Uchwała Nr 181/XIX/04 w sprawie zmiany uchwały Nr 52/VI/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Komendant Komisariatu Policji w Strumieniu W. Kudzia przedstawił informację dotyczącą bezpieczeństwa w gminie w roku 2004.
W roku 2004 zanotowano 57 zdarzeń o charakterze kryminalnym, głównie kradzieże (w większości elementów metalowych) i kradzieże z włamaniem przede wszystkim do budynków w budowie. Na wzrost liczby zdarzeń w porównaniu z poprzednimi latami miała wpływ budowa drogi ekspresowej, czyli nagromadzenie sprzętu, przyjezdnych ludzi itp.        W Gminie Dębowiec znaczącym problemem jest przemoc w rodzinie.
Radny K. Kozieł – jak wygląda sprawa opłat za paliwo do radiowozów? Rośnie liczba interwencji w naszej gminie i czy nie będzie sytuacji że zabraknie paliwa na dojazd do odległych zakątkó w gminy?
Komendant W. Kudzia – nie ma takiej możliwości, że Policja nie przyjedzie bo nie mają paliwa. Jeżeli jest potrzeba to zawsze Policja przyjedzie, niezależnie od sytuacji z paliwem.
Wójt Gminy A. Brudny –  1) na nowo wybudowanym wiadukcie w Ogrodzonej nie ma możliwości bezpiecznego przejścia, chodzi głównie o dzieci dochodzące do szkoły. 2) w tej chwili jest sytuacja, że jeśli ktoś chce zgłosić zdarzenie na Policji, to musi podać swoje dane osobowe, a wielu mieszkańców  po prostu się boi. Musi istnieć możliwość anonimowego informowania Policji, bez tego nie będzie współpracy z mieszkańcami. 3) czy są planowane jakieś zmiany w naszej gminie i jaka jest sytuacja z zakupem dla Komisariatu w Strumieniu radiowozu? 4) czy w przypadku gdy mieszkańcy naszej gminy dodzwonią się na komisariat w Skoczowie czy w Cieszynie, to interwencja zostanie podjęta, czy mówi się że nasza gmina należy pod Komisariat w Strumieniu i tam należy dzwonić .
Komendant W. Kudzia – odnośnie wiaduktu bardzo proszę o informację na piśmie abym mógł podjąć stosowne działania. Przy odbiorze wiaduktu byli obecni Policjanci z sekcji ruchu drogowego.
- w najbliższym czasie Komendant Powiatowy nie przewiduje zmian dotyczących przydziału Gminy Dębowiec do innego komisariatu.
- w tej chwili za kupno radiowozu należy odprowadzić 40% podatek, możliwe że w 2005 roku nie trzeba będzie go płacić i uda się zakupić radiowóz.
- jeżeli przy zgłaszaniu zdarzeń ktoś nie chce podawać swoich danych osobowych, to w Cieszynie funkcjonuje infolinia, w której można zgłosić zdarzenie bez podawania danych osobowych.
Sołtys A. Konecki – w okresie wiosennym, letnim i wczesnojesiennym w godzinach wieczornych na drodze Dębowiec – Cieszyn młodzież organizuje sobie wyścigi na motorach, co stwarza niebezpieczeństwo.
Komendant W. Kudzia – niestety Komisariat Policji w Strumieniu nie dysponuje żadnym miernikiem prędkości. Jedynie sekcja ruchu drogowego z Cieszyna mogłaby w tej sprawie coś zadziałać .
Sołtys G. Bączek – 1) jak długo Policja będzie bezradna na ludzi, których odwozi do izby wytrzeźwień a oni wracają i robią jeszcze większe awantury. 2) osoba zgłaszająca zdarzenie na Policję w Skoczowie nie powinna odczuć, ze to nie jest rejon Skoczowa i należy dzwonić do Strumienia. Dyżurny w Skoczowie powinien odebrać informację i przekazać ją do Strumienia.
Komendant W. Kudzia – dyżurny nie ma prawa mówić, ze to nie jest nasz region. Ma obowiązek drogą radiową przekazać informację do odpowiedniej jednostki.
Pan A. Krzemień – jak wygląda współpraca Policji ze Strażą Pożarną i Pogotowiem w przypadku wypadku samochodowego.
Komendant W. Kudzia – jest to wszystko zgrane. Te służby współpracują ze sobą bardzo dobrze.
Pan S. Kubicius – sporo do życzenia pozostawia sprawa utrzymania anonimowości o informacjach i informatorach Policji. Sam kiedyś powiadomiłem Policję o przypadku spalania śmieci przez jednego z mieszkańców zaś policjanci, którzy przyjechali, nie szukali osoby, która te śmieci paliła, tylko tej, która ich o tym poinformowała.
Wójt Gminy A. Brudny – dobrze byłoby publikować w „Dębowieściach” profilaktycznie informacje o możliwych zagrożeniach i sposobach ich zapobiegania.
Komendant W. Kudzia – bardzo chętnie będziemy prasie udzielali takich informacji.
Sołtys J. Śniegom – powinien być lepszy kontakt dzielnicowego z sołtysami. Taka współpraca z pewnością będzie miała duże znaczenie dla polepszenia bezpieczeństwa w gminie.
Komendant W. Kudzia – przekażę tą uwagę dzielnicowemu. Mam nadzieję ze współpraca będzie lepsza.
Przewodniczący RG A. Pastucha – ma nadzieję, że współpraca Policji z naszą gazetą „Dębowieści” będzie ściślejsza i serdecznie zaprasza przedstawicieli Policji na kolejne sesje.

Ad. 8
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
- prace nad budżetem ZKZC
- spotkania z inwestorem w sprawie dojazdu w Gumnach,
- spotkania z inwestorem i mieszkańcami w sprawie wodociągu w Ogrodzonej

Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
Na pytanie:
Radnego G. Donocika – wałęsające psy są problemem nie tylko u nas. Jest możliwość wyłapywania ich i przekazywanie do schroniska ale taka operacja kosztuje około 500 zł, często bywa że to są psy, które są wypuszczane przez właścicieli. Należy po prostu lepiej pilnować własne psy a tych którzy tego nie robią być może będzie trzeba karać mandatem.
Radnego Z. Gabrysia – nie jest planowane nazewnictwo ulic w żadnym sołectwie, ponieważ nie wpłynął taki wniosek ani nie ma takiej pilnej potrzeby. W tej chwili nie jest przygotowywany rzadny projekt.

Ad. 10
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2004r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 11
Informacja Wójta na temat rozwiązania sytuacji spornej na drodze w Gumnach przy drodze ekspresowej.
Radny J. Niemiec – gratuluje drużynie reprezentującej Gminę Dębowiec w Turnieju Tenisa Stołowego Pracowników Samorządowych i Radnych, która uzyskała II miejsce, jednak w drużynie Cieszyna brały udział osoby nie spełniające warunków regulaminu. Proszę o wystosowanie pisma do Miasta Cieszyna z prośbą wyjaśnienie powiązań wszystkich zawodników z samorządem.
Przewodniczący RG A. Pastucha – odczytał pismo Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Legionistów Śląskich w Cieszynie z prośbą o pomoc finansową w budowie pomnika. Proponuje aby na kolejnej sesji umożliwić radnym, którzy będą chętni, zakup cegiełek na ten cel.
Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 grudnia 2004r. zakończono.


Protokołował:                                                                         Obradom przewodniczył:
Remigiusz Jankowski                                                                     Adam Pastucha

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX / 2004 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 28 grudnia 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:08.03.2005 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:08.03.2005 13:10