Protokół nr XVIII/2004
z sesji Rady Gminy Dębowiec
w dniu 7 grudnia 2004r.

 Posiedzeniu Rady Gminy Dębowiec w dniu 7 grudnia 2004r. przewodniczył Adam Pastucha. Obecnych 13 radnych – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.


Sesja Rady Gminy Dębowiec była prowadzona na podstawie następującego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapytania radnych. 
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek  podatku od nieruchomości na obszarze gminy  Dębowiec, ulg i zwolnień z podatku od niektórych nieruchomości oraz poboru tego podatku w drodze inkasa w 2005 roku .
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej oraz określenia wysokości stawek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 147/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 135/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż parceli pb. nr 24/1 w Gumnach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w Iskrzyczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dębowiec na rok 2005.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Gumna.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec
 20. Sprawozdanie z działalności wójta.
 21. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 22. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada 2004r.
 23. Wolne wnioski i zakończenie sesji.
 
 Na wniosek Wójta Gminy do porządku obrad wprowadzono jako pkt. 5a podjęcie uchwały w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Dębowiec
 
Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad przez Przewodniczącego.
Na protokolanta Przewodniczący RG A. Pastucha zaproponował Remigiusza Jankowskiego.
Radni nie wnieśli uwag.

Ad. 2  Zapytania Radnych.
Radny K. Kozieł – 1) niedawno zakończył się Rajd Barbórki. Pozostało po nim dużo taśm, butelek i innych śmieci – nie zostało to uprzątnięte. Przez samochody rajdowe zostały rozjeżdżone pobocza, w których w tej chwili stoi woda i stwarza to niebezpieczeństwo. Należy zająć się tymi sprawami.
2) na ul. Żniwnej, w okolicach lasu nie ma tablicy ogłoszeń. Mieszkańcy z tego rejonu nie mają możliwości zapoznania się z ogłoszeniami dotyczącymi ich okolicy, ponieważ są one rozwieszane na drzewach i słupach, ale bardzo szybko wiatr je stamtąd zrywa. Czy jest możliwość postawienia tam tablicy ogłoszeń?
Radny R. Kłoda – na drodze Dębowiec – Skoczów (koło rozdzielni gazu) jest bardzo niebezpieczny zakręt. Czy można zwrócić się do Powiatu o zamontowanie tam tablic (słupków) ostrzegawczych o niebezpiecznym zakręcie?
Radny J. Niemiec – kiedy droga Łączka – Kostkowice zostanie oddana do użytku. Czy wykonawca określił jakiś konkretny termin?

Ad. 3
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Stawki podatku od nieruchomości wzrosły nieznacznie. Dalej utrzymuje się sytuacja, iż w Gminie Dębowiec stawki są jedne z najniższych w Powiecie.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała nr 160/XVIII/04 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego została podjęta jednogłośnie.

Ad. 4
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Wzory deklaracji i informacji na podatki pozostały praktycznie bez zmian. Uaktualniona została jedynie podstawa prawna.
Uchwała nr 161/XVIII/04 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Opłata została podniesiona nieznacznie, w granicach 1 zł lub 2 zł.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Radny M. Matejczuk – czy ta opłata dotyczy również osób odbierających zaświadczenie o braku planu zagospodarowania przestrzennego?
Z-ca Wójta Z. Kohut –  opłata za takie zaświadczenie ustalona jest w Ustawie i wynosi 11 zł.
Uchwała nr 162/XVIII/04 w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej oraz określenia wysokości stawek została podjęta jednogłośnie.

Ad. 5a
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Stawki podatku od posiadania psów nie ulegają zmianie w stosunku do ubiegłego roku.
Radny M. Matejczuk – Sołtysi twierdzą, że ta uchwała wprowadza jedynie zamieszanie wśród mieszkańców. Jakie dochody z tytułu tego podatku gmina uzyskuje i czy Rada Gminy może odstąpić od pobierania tego podatku?
Skarbnik Gminy B. Lipońska – dochody z tego podatku kształtują się w granicach 3000 zł, ale gmina nie może odstąpić od pobierania tego podatku.
Sołtys R. Woźniak – Są osoby systematycznie płacące ten podatek, ale jest dużo osób niepłacących  i nie ma sankcji za nie płacenie. Należałoby stworzyć jakiś system kontroli.
Wójt Gminy A. Brudny – niesprawny aparat kontroli, nie jest powodem aby nie uchwalać podatku.
Uchwała nr 163/XVIII/04 w sprawie ustalenia i poboru oraz terminu płatności podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Uchwała ta dotyczy zmiany wcześniejszej uchwały z powodu zmiany kwoty pożyczki na poszczególne lata.
Radny M. Trombik – Przewodniczący komisji budżetu – Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt tej uchwały.
Uchwała nr 164/XVIII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec nr 147/XVI/04 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska została podjęta jednogłośnie.

Ad. 7
Projekt uchwały omówił inspektor d/s oświaty R. Jankowski.
Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela należy ustalić obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dla pedagoga szkolnego i logopedy i został on określony na 20 godzin. Ten wymiar podlega zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówkami w naszej gminie i pozytywną opinię w tej sprawie otrzymaliśmy.
Uchwała nr 165/XVIII/04 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin została podjęta jednogłośnie.

Ad. 8
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Jest nowy właściciel parceli w Dębowcu, który zakupił ją od Spółdzielni Rolniczej w Dębowcu. Inwestor chce realizować tam usługi z zakresu ochrony zdrowia. W Gumnach zmiana dotyczy parcel, które zakupiła firma WIK i zamierza w przyszłości wybudować tam kolejną halę produkcyjną oraz parceli przy drodze na Zamarski, której właścicielem jest gmina i zmiana studium idzie w kierunku terenów budowlanych. W Iskrzyczynie parcele dotyczą dojazdu do inwestycji z zakresu ochrony zdrowia.
Uchwała nr 166/XVIII/04 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr 135/XV/04 z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębowiec” została podjęta jednogłośnie.

Ad. 9
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Dotychczas ten teren rezerwowaliśmy pod działalność ogólnosołecką, a w związku z budową Pawilonu Wielofunkcyjnego przy boisku, nie może być dwóch „Centrów” wsi, dlatego zamierzamy sprzedać tę parcelę a środki przeznaczyć na pawilon sportowy w Gumnach.
Uchwała nr 167/XVIII/04 w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie sprzedaży pb. Nr 24/1  położonej w Gumnach. została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
W części Domu Wiejskiego w Iskrzyczynie, na I piętrze są pomieszczenia, których w tej chwili nikt nie użytkuje. Chcemy te pomieszczenia przeznaczyć na lokale socjalne, gdyż w naszej gminie jest duży problem z takimi lokalami. Jest również wniosek Rady Sołeckiej Iskrzyczyna, aby te lokale przeznaczyć dla Koła Gospodyń Wiejskich, OSP, działalność zespołu regionalnego oraz Rady Sołeckiej. Zdaniem wójta, w Iskrzyczynie mamy budynek szkoły, w którym te organizacje z powodzeniem mogą prowadzić działalność.
Radny S. Pasterny – uczestniczył w zebraniach Rady Sołeckiej, na których był podnoszony problem przeznaczenia tych lokali. Oczywiście lokale socjalne są w gminie potrzebne, więc ma nadzieję, że skoro pomieszczenia w Domu Wiejskim miały by być przeznaczone na lokale socjalne, to wójt pomoże w umożliwieniu korzystania z pomieszczeń szkolnych wymienionym organizacjom.
Radny K. Kozieł – jak w tej chwili wygląda sytuacja osób mieszkających w lokalach socjalnych? Czy nie można podzielić tych lokali w Domu Wiejskim i jedno pomieszczenie przeznaczyć dla Rady Sołeckiej a drugie na lokal socjalny?
Wójt Gminy A. Brudny –  w gminie mamy 3 lokale socjalne i osoby tam mieszkające nie są w stanie się z nich wyprowadzić, bo nie mają swoich lokali. Należy pamiętać, że mieszkania socjalne są ostatnim miejscem przez bezdomnością. I jeżeli sąd wyda wyrok o przyznaniu lokalu socjalnego, to my musimy taki lokal przyznać, lub płacić za pobyt takiej rodziny w hotelu.
Sołtys J. Śniegoń – w Iskrzyczynie powstała inicjatywa ze strony KGW oraz młodzieżowego zespołu regionalnego na przeznaczenie na ich działalność, ponieważ lokal stał pusty. Po złożeniu pisma odnośnie potrzeb tych organizacji Pan wójt zapewnił mnie, że pomoże znaleźć inne lokale na działalność tych organizacji. Jednak proponuję, aby pomieszczenie na I piętrze Domu Wiejskiego przeznaczyć dla Rady Sołeckiej.
Przewodniczący RG A. Pastucha – problem z lokalami dla KGW, Rady Sołeckiej i zespołu regionalnego w Iskrzyczynie z pewnością Wójt zdoła rozwiązać.
Uchwała nr 168/XVIII/04 w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu w Iskrzyczynie została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 11
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Gminy K. Kubacka.
Przyjęcie tego programu jest niezbędne do finansowania działalności sportowej i kulturalnej w gminie.
Uchwała nr 169/XVIII/04 w sprawie programu współpracy na rok 2005 z organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego została podjęta jednogłośnie.

Ad. 12
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Program ten zasadniczo nie różni się od zeszłorocznego, występuje jedynie wzrost środków na świetlice środowiskowe. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracowała nad tym programem i w całości go zaakceptowała.
Uchwała nr 170/XVIII/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 została podjęta jednogłośnie.

• przerwa
Ad. 13
Wójt Gminy A. Brudny przedstawił Radę Liderów Lokalnych, która pracowała nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec.
Strategię Rozwoju Gminy Dębowiec omówił B. Kasperek, który prowadził spotkania Rady Liderów Lokalnych i przygotowywał strategię.
Radny M. Trombik – wnioskuje o skrócenie misji gminy do jednego jasnego hasła: Gmina Dębowiec przyjazna i atrakcyjna dla mieszkańców, przedsiębiorców i przyjezdnych.
Przyjęto wniosek przy 9 głosach – za.
Wójt Gminy A. Brudny – wnioskuje, aby do strategii jako załącznik włączyć dokument o stanie mienia komunalnego w roku 2004, w celu porównania go ze stanem jaki będzie w 2016r.
Przyjęto wniosek jednogłośnie.
Uchwała nr 171/XVIII/04 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec” została podjęta jednogłośnie.

Ad. 14
Projekt uchwały oraz zasady naliczania taryf omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Radny J. Niemiec – jaka jest cena wody krajowej w stosunku do wody z Czech?
Wójt Gminy A. Brudny – cena wyprodukowania wody w Czechach może być mniejsza, jednak przy kupnie wliczone do ceny są koszty utrzymania wodociągu itp.
Radny M. Matejczuk – czy nowy wodociąg z Pogórza do Cieszyna nie jest używany?
Wójt Gminy A. Brudny – ta inwestycja nigdy nie została zakończona. Ten wodociąg był planowany na znaczne zwiększenie zużycia wody, a faktycznie zużycie wody zmalało prawie 5 krotnie.
Radny M. Trombik – jaka jest średnia płaca w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej?
Wójt Gminy A. Brudny – 1943 zł brutto.
• radny R. Kłoda opuścił salę obrad.
Uchwała nr 172/XVIII/04 w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczania zbiorowego zaopatrzenia w wodę została podjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych)

Ad.15
Przewodniczący RG A. Pastucha – w związku z wejściem w życie przepisów ograniczających prawo wójtom do trzynastej pensji. Proponuję aby nie zmieniać wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego, a jedynie zwiększyć dodatek specjalny z 20% do 25%, co daje podwyższenie wynagrodzenia o 267,80 zł brutto miesięcznie.
Uchwała nr 173/XVIII/04 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy została podjęta jednogłośnie.

• przerwa

Ad.16
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy B. Lipońska.
Dochody budżetu ustalono w wysokości 11 088 000 zł.
Wydatki budżetu ustalono w wysokości 11 511 044 zł
Deficyt budżetu gminy w wysokości  423 044 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
Z dochodów gminy przeznacza się  kwotę  132 768 zł na spłatę  pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
Radny M. Trombik – dlaczego w załączniku 7 i 8 są te same kwoty?
Skarbnik Gminy B. Lipońska – w załączniku 8 wyodrębnione są inwestycje współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Radny M. Trombik – realizacja tego budżetu będzie możliwa jedynie z dużym wsparciem z funduszy unijnych, w kwocie około 2 700 000zł. Jest to budżet dynamicznego rozwoju, ale obarczony dużym ryzykiem. Komisja budżetu pozytywnie opiniuje projekt budżetu.
Wójt Gminy A. Brudny – w tej chwili, jeśli chcemy pozyskiwać środki zewnętrzne, to musimy projektować takie budżety.
Jeżeli Rada Gminy stwierdzi, że nie ma sensu inwestować w obiekty w Łączce czy Gumnach przy braku dofinansowania z zewnątrz, to należy to jasno dzisiaj powiedzieć.
Radny M. Matejczuk – Przewodniczący komisji oświaty – Komisja Oświaty analizowała budżet pod kątem oświaty.
1) Subwencja oświatowa nie jest wystarczająca,
2) Drastycznie spadają środki na wydatki pozostałe w szkołach.
3) Istnieje problem w SP w Simoradzu – czy należy się dopłata do obiadów?
4) Środki na funkcjonowanie przedszkoli są zagwarantowane i praktycznie wszystkim placówkom powinno wystarczyć.
5) Pod kątem inwestycyjnym – nadal są planowane inwestycje termomodernizacyjne w szkołach.
6) Komisja wnioskuje o wymianę pieca C.O. W SP w Iskrzyczynie
Stanowisko komisji jest takie, aby ten budżet przyjąć ale ze świadomością, że w trakcie roku środki będą musiały być przeniesione na wydatki pozostałe.
Radny M. Trombik – należy rozpocząć prace ziemne przy boisku w Dębowcu. W tej chwili brak jest boiska treningowego w okolicach głównej płyty boiska. Mamy w tej chwili ziemię z drogi ekspresowej i można zacząć tą inwestycję realizować .
Wójt Gminy A. Brudny – samochody wożące ziemię mogłyby jeździć jedynie kolo szkoły, ale aby mogły tam wjechać musimy poczekać na mrozy, żeby nie było zbyt dużych szkód. Wydatki na ten cel nie będą zbyt duże, więc nie trzeba tego umieszczać w budżecie.,
Radny K. Kozieł – w tym roku przypada 100 lecie OSP w Dębowcu, dlaczego nie są zaplanowane jakieś inwestycje?
Wójt Gminy A. Brudny – jest zaplanowana inwestycja w kwocie 100 000 zł na ocieplenie i elewację. Również place przed strażnicą i z tyłu budynku Urzędu Gminy będą remontowane.
Uchwała nr 174/XVIII/04 w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Dębowiec na rok 2005 została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 17, 18
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Plan Rozwoju Miejscowości jest to dokument tworzony aby uzyskać środki zewnętrzne na rozwój obszarów wiejskich. Rada Gminy przyjmuje ten dokument, natomiast przygotowuje go Zebranie Wiejskie.
Radny B. Ciemała – nie mam nic przeciwko budowy sali gimnastycznej w Gumnach, ale jeżeli nie ma tam szkoły, to będzie ona wykorzystywana w bardzo małym zakresie, albo będą z niej korzystać mieszkańcy Cieszyna. Należy budować salę gimnastyczną przy szkołach.
Wójt Gminy A. Brudny – ten projekt nie mówi o budowie sali gimnastycznej w tej chwili. Sala może być budowana w późniejszym terminie. Oczywiście, ze lepiej byłoby budować salę przy szkole, ale mieszkańcy wyznaczyli w olanie rozwoju taką inwestycję.
Sołtys S. Badura – przed tworzeniem projektu ustalona była budowa zaplecza, a sala gimnastyczna może, a nie musi być wybudowana.
Przewodniczący RG A. Pastucha – Społeczność Gumien ma prawo do planu wpisać swoje cele i marzenia, ale realizacja tych celów jest rzeczą drugorzędną i uzależnioną od decyzji Rady Gminy.
Wójt Gminy A. Brudny – w Gumnach znalazł się sponsor, który dał środki na przygotowanie dokumentacji i dlaczego nie przygotować planów kompleksowo ?
Radny M. Matejczuk – musimy również patrzeć w perspektywie na koszty utrzymania tych wszystkich obiektów. Jeżeli sala gimnastyczna ma pozwolenie na budowę to ono jest ważne 2 lata, skoro nie chcemy teraz jej budować to po co na nią pozwolenie?
Radny J. Niemiec – oczywiście, ze idealnym rozwiązaniem byłoby budowanie sali przy szkołach. Wykorzystanie w całości i kompleksowo sali w Gumnach może być trudne.
Radny B. Ciemała –  jeżeli dzisiaj zatwierdzimy ten projekt, to budowa sali będzie przesądzona.
Wójt Gminy A. Brudny –  Rada Gminy zatwierdza Plan Rozwoju Miejscowości Gumna, który przygotowali jej mieszkańcy aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeżeli uda nam się otrzymać środki to inwestycja będzie realizowana.
Radny M. Trombik –  czy w projekcie jest zapis, że jest możliwość oddania tego obiektu sportowego bez sali gimnastycznej?
Wójt Gminy A. Brudny –  oczywiście, że jest możliwość oddania do użytku tylko pawilony sportowego, bez sali gimnastycznej.
Uchwała nr 175/XVIII/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Łączka została podjęta jednogłośnie.
Uchwała nr 176/XVIII/04 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Gumna została podjęta przy jednym głosie sprzeciwu i 2 głosom wstrzymującym się.

• radny T. Branny opuścił salę obrad

Ad.19
Projekt uchwały oraz Program Gospodarki Odpadami omówił Wójt Gminy A. Brudny.
Uchwała nr 177/XVIII/04 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Dębowiec została podjęta jednogłośnie (głosowało 12 radnych)

Ad. 20
W sprawozdaniu ze swojej działalności Wójt Gminy A. Brudny przestawił następujące
sprawy:
– prace nad sprawi związanymi z budową drogi ekspresowej, głównie problemy drogi dojazdowej w Gumnach,
– utwardzenie pobocza koło drogi powiatowej (koło stawów) w Dębowcu,
– wykonanie dojazdu do parkingu z tyłu przedszkola w Dębowcu,
– prace nad budową wodociągu w Ogrodzonej (mieszkańcy Kamieńca)
– kontynuacja tworzenia Parku Jubileuszowego,
– wykonanie termomodernizacji i odebranie budynku Przedszkola w Ogrodzonej,
– wymiana instalacji C.O. W Szkole Podstawowej w Ogrodzonej,
– końcowe prace przy termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Iskrzyczynie,
– oczyszczalnia i kanalizacja uzyskały wysoką ocenę w ZPORR
– spotkanie z Wojewodą w sprawie pomnika w Dolcach,
– wizytacja odnośnie finansowania z programu SAPARD – zakończona pomyślnie.

Ad. 21
Odpowiedzi na zapytania radnych udzielał Wójt Gminy A. Brudny.
Na pytanie:
Radnego R. Kłody – będziemy starali się ustawić barierki na tym zakręcie.
Radnego K. Kozła – organizatorzy po rajdzie zobowiązali się do oczyszczenia tras i poboczy, ale mamy gwarancję pieniężną od organizatora i jeśli nie wywiążą się z umowy, ta gwarancję możemy zatrzymać. Pobocza oczywiście zostaną naprawione, ale czekamy na lepszą pogodę.
Tablica informacyjna jest w centrum Dębowca i raczej wszyscy mieszkańcy tutaj chodzą. Rozważymy możliwość postawienia tablicy na ul. Żniwnej.
Radnego J. Niemca – na drodze w Kostkowicach wystąpiło pewne nieporozumienie, ponieważ sfrezowano drogę gminną, ale obiecano nam naprawę tej drogi.

Ad. 22
Protokół z sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2004r. został przyjęty przy 1 głosie wstrzymującym się.
Ad. 23
Radny R. Kłoda – Jak to możliwe, że budynek strażnicy w Simoradzu jest wyceniony na 58 000 zł a strażnicy w Dębowcu na 68 000 zł skoro różnica w kubaturze obu budynków jest znacząca!?

Radny B. Ciemała – droga koło Kółka Rolniczego w Ogrodzonej jest już remontowana. Czy ktoś z Urzędu Gminy prowadzi nadzór nad tym remontem?

Radny Z. Chwastek – prosi o ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Gminy.

Radny S. Pasterny – 1) Jaka jest sytuacja parkingu za strażnicą w Iskrzyczynie
2) W centrum Iskrzyczyna jest zakręt, na którym jest bardzo zła widoczność. Czy można to jakoś rozwiązać ?
3) W Iskrzyczynie po rajdzie (sprzed 2 lat) zostały orurowane pobocza na pewnych odcinkach. Do tej pory nie zostały te pobocza utwardzone.
Wójt Gminy A. Brudny –  1)co do parkingu za strażnicą, to dysponentem środków jest Straż Pożarna w Iskrzyczynie. Jest wykonana wycena przejazdu dookoła strażnicy, ale  środki na to ma straż.
2) Co do drogi, to jest to droga powiatowa i wszelkie działania może podjąć jedynie powiat, ale oczywiście pomożemy w załatwieniu tego problemu.
3) Pobocze zniszczone p[o rajdzie – nie jest celowe wysypywanie tam tłucznia i poszerzanie przez to pobocza, bo przez to ulegną zniszczeniu rury, które zostały tam położone.
Wójt Gminy A. Brudny – zgodnie z wnioskiem Radnego M. Trombika, zostały Państwu przedstawione informacje na temat funduszy zewnętrznych, z których gmina może korzystać.
Przewodniczący RG A. Pastucha –  1) odczytał pismo dotyczące zaproszenia Radnych do debaty lizbońskiej.
2) zgłosił się Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Legionistów Śląskich w Cieszynie z wnioskiem o pomoc finansową – proponuję rozpatrzyć tą sprawę na następnej sesji.
3) Proponuję termin kolejnej sesji na dzień 28 grudnia 2004r. (wtorek)
Wójt Gminy A. Brudny – 1) odnośnie pisma z Powiatu dotyczącego udziału finansowego gmin w budowie szpitala zostało ustalone, że zostanie w tej sprawie zorganizowane spotkanie wójtów i burmistrzów z Zarządem Powiatu.
2) Spółdzielnia w Dębowcu zbyła nieruchomość w Dębowcu. Gmina może skorzystać z prawa pierwokupu na te parcele. Należy podjąć decyzję czy korzystać z prawa pierwokupu.
Przewodniczący RG A. Pastucha – uważa, ze warto skorzystać z prawa pierwokupu.
Radny M. Matejczuk -  zdecydowanie należy skorzystać z prawa pierwokupu.
Stanowisko Rady Gminy odnośnie skorzystania przez Gminę Dębowiec z prawa pierwokupu parcel w Dębowcu. Jednogłośnie – za.

Na tym sesję Rady Gminy Dębowiec w dniu 7 grudnia 2004r. zakończono.

Protokołował:                                                                                 Obradom przewodniczył            

Remigiusz Jankowski                                                                             Adam Pastucha

                        
 


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr XVIII / 04 z sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 7 grudnia 2004r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Remigiusz Jankowski
Data publikacji:08.03.2005 13:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Remigiusz Jankowski
Data aktualizacji:08.03.2005 13:08