Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 8
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:499932-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Dębowiec: Usługi związane z odpadami
2019/S 205-499932
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina DębowiecKrajowy numer identyfikacyjny: 5482376202Adres pocztowy: ul. Katowicka 6Miejscowość: DębowiecKod NUTS: PL225Kod pocztowy: 43-426Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Renata MichnikE-mail: przetargi@debowiec.cieszyn.pl Tel.: +48 338533881Faks: +48 338533881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.debowiec.cieszyn.pl
Adres profilu nabywcy: www.debowiec.bip.info.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: www.debowiec.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu gminy Dębowiec
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 8
Numer referencyjny: RGW. 271.17.2019
II.1.2)
Główny kod CPV
90500000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zterenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościachniezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej.
Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz,Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka, o łącznej powierzchni 4 248 ha.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90513100
90512000
90514000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Dębowiec
II.2.4)
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnychz terenu gminy Dębowiec, powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościachniezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej.
Gmina Dębowiec to gmina wiejska obejmująca swym zasięgiem 7 sołectw: Dębowiec, Ogrodzona, Simoradz,Iskrzyczyn, Kostkowice, Gumna i Łączka, o łącznej powierzchni 4 248 ha.
2. Rodzaje oraz ilość odpadów komunalnych odbieranych selektywnie:
A. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane);
b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
d) metale oraz opakowania z metali;
e) szkło oraz opakowania ze szkła;
f) odpady wielomateriałowe;
g) zmieszane odpady opakowaniowe;
h) bioodpady;
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 8
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
k) zużyte baterie i akumulatory;
l) leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
n) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła;
o) zużyty olej odpadowy;
p) opakowania po nawozach sztucznych;
q) opakowania po farbach i lakierach;
r) zużyte opony;
B. od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane);
b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
d) metale oraz opakowania z metali;
e) szkło oraz opakowania ze szkła;
f) odpady wielomateriałowe;
g) zmieszane odpady opakowaniowe;
h) bioodpady;
i) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła;
C. od jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych na nieruchomościach zamieszkałych:
a) odpady niesegregowane (zmieszane) oraz pozostałości z segregowania odpadów;
b) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
c) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
d) metale oraz opakowania z metali;
e) szkło oraz opakowania ze szkła;
f) odpady wielomateriałowe;
g) zmieszane odpady opakowaniowe;
h) bioodpady;
i) żużel i popiół z pieców centralnego ogrzewania, pieców kaflowych lub innych źródeł ciepła.
3. Zamawiający przyjmuje, że szacowana ilości wytworzonych odpadów komunalnych na ternie gminyDębowiec w roku 2020 wyniesie ok. 2 000 Mg.
Szczegółowy opis zamówienia określa SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 8
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada:
— aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.), o ile w ramach realizacji niniejszegozamówienia Wykonawca będzie prowadził czynności objęte tym zezwoleniem,
— wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach igospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresieobejmującym co najmniej przedmiot zamówienia, oraz
— wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach igospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresiezbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytymsprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.).
W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć następującedokumenty i oświadczenia:
a) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z przepisami ustawy zdnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 701 z późn. zm.);
b) wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach igospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresieobejmującym co najmniej przedmiot zamówienia;
c) wpis do rejestru BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach igospodarujących odpadami), o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w zakresiezbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na podstawie ustawy z dnia 11.9.2015 r. o zużytymsprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN;
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczejobjętej niniejszym zamówieniem w wysokości nie niższej niż 500 000,00 PLN.
W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi złożyć następującedokumenty i oświadczenia:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanychśrodków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przedupływem terminu składania ofert;
b) potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 8
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącejprzedmiot zamówienia obejmującą wykonanie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów segregowanych(selektywna zbiórka odpadów) od minimum 4 000 osób miesięcznie, w czasie świadczenia nie krótszym niż 12kolejnych miesięcy oraz o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 PLN;
b) dysponuje samochodami specjalistycznymi i samochodem ciężarowym, spełniającymi wymagania techniczneokreślone przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości:
— co najmniej 2 pojazdy typu śmieciarka o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, przystosowane doodbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
— co najmniej 1 śmieciarka małogabarytowa przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionymdojeździe. Ze względu na rozproszoną zabudowę, charakterystyczną dla terenów wiejskich, a więc równieżwystępowanie nieruchomości o utrudnionym dostępie – wąskie, gruntowe drogi dojazdowe, nieprzystosowanedo ruchu pojazdów o dużym tonażu, powinny to być pojazdy o pojemności 4-8 m3, przeznaczone do odbioruodpadów komunalnych odpadów w małych miejscowościach,
— co najmniej 2 pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 tony, przystosowane do odbierania odpadówkomunalnych segregowanych oraz do odbioru odpadów wielkogabarytowych lub odpadów umieszczonych wszczelnych workach plastikowych,
— co najmniej 1 pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przystosowany do odbierania odpadówkomunalnych segregowanych bez funkcji kompaktującej,
— co najmniej 1 pojazd z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami,
— co najmniej 1 samochód ciężarowy z żurawiem HDS przystosowanym do odbioru odpadów z selektywnejzbiórki (typu „dzwon”);
c) dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
— co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitejpowyżej 7,5 tony,
— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do3,5 tony,
— co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania samochodem ciężarowym z żurawiem HDSprzystosowanym do odbioru odpadów z selektywnej zbiórki,
— co najmniej 6 osób do obsługi pojazdów odbierających odpady, oprócz kierowców.
W celu wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi złożyć następującedokumenty i oświadczenia:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, wokresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jestkrótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którychdostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonanelub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumentywystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca niejest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowychlub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywaniepowinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 8
b) wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją opodstawie do dysponowania tymi zasobami;
c) wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do SIWZ wzór umowy - załącznik nr 3.
2. Zawarcie umowy nastąpi w terminach określonych w art. 94 ustawy Pzp. Przed zawarciem umowy wybranyWykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty wyszczególnione w SIWZ.
3. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu dokumentyokreślone w dziale XXI pkt 6.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy w Dębowcu, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec, POLSKA, pok. nr 12
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 8
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowelub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunkówudziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 pkt 5-8 prawa Pzp.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i5-8 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowejinformacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresówWykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji iwarunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wrazz oświadczeniem Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadządo zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowizałącznik nr 4 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że przewidział zastosowanie procedury o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 30 000,00 PLN zgodnie z art. 45 ustawy Pzp.
6. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 5-8 ustawyPzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty określone w dziale VII pkt 3 SIWZ.
7. Termin związania z ofertą: 60 dni od daty otwarcia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugiealbo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej.
Dz.U./S S205
23/10/2019
499932-2019-PL
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 8
23/10/2019S205
https://ted.europa.eu/TED
Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 8
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2019

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Świadczenie usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, z terenu Gminy Dębowiec.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Michnik
Data publikacji:23.10.2019 12:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Renata Michnik
Data aktualizacji:18.12.2019 15:04