Dębowiec: 24 maja 2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY DĘBOWIEC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec, którego granicę opracowania przedstawiono na załącznikach graficznych do uchwały nr 44/V/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec wraz z ze strategiczną ocena oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dębowiec uchwały nr 44/V/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec, którego granicę opracowania przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszej uchwały, wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie na adres: Urząd Gminy Dębowiec, ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec lub w postaci elektronicznej na adres: debowiec@debowiec.cieszyn.pl  w terminie do dnia 28.06.2019 r.

 

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy.

 

 

 

Wójt Gminy Dębowiec

 

/-/ Tomasz Branny

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĘBOWIEC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Dębowiec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Dębowcu
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Data publikacji:24.05.2019 09:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aneta Kuszela
Data aktualizacji:24.05.2019 09:01