wersja do wydruku Aneta Kuszela 16.11.2018 14:22

Klauzula informacyjna

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy w Dębowcu informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet,  natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.debowiec.cieszyn.pl

Uczestnicy obrad sesji

Rady Gminy w Dębowcu

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dębowiec z siedzibą 43-426 Dębowiec ul. Katowicka 6.

W Urzędzie Gminy Dębowiec został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych
z którym można się kontaktować za pomocą adresu: iod.ug@debowiec.cieszyn.pl

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy, radni Rady Gminy w Dębowcu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy introligatorskiej. 

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście
w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Administrator Danych Osobowych

WÓJT GMINY DĘBOWIEC

/-/ mgr inż. Tomasz Branny

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Klauzula informacyjna
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2018 14:22

Rejestr zmian dokumentu

ukryj