wersja do wydruku Aneta Kuszela 18.04.2018 14:03

Zadania referatu

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Dębowiec nr 181/2019 z dnia 01.10.2019r.

 

Do zadań Referatu Gospodarki Wiejskiej należą czynności z zakresu:

1) geodezji i zagospodarowania przestrzennego,

2) urbanistyki i architektury,

3) ochrony dóbr kultury,

4) zamówień publicznych,

5) prowadzenia ewidencji:

a) działalności gospodarczej,

b) zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków

6) numeracji nieruchomości,

7) umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,

8) nadawanie nazw ulicom,

9) zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

10) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, utrzymania czystości i porządku w gminie,

11) ochrony środowiska i rolnictwa, leśnictwa, ochrony przyrody,

12) utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych oraz bieżące prace pielęgnacyjne w parkach nad którymi opiekę sprawuje urząd,

13) gospodarki odpadami oraz utrzymania czystości i porządku w gminie w zakresie:

a) nadzoru nad realizacją umów zawieranych z przedsiebiorcami na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

b) bieżącej sprawozdawczości,

c) przygotowywania dokumentacji przetargowej,

d) prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

e) wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

g) współpraca ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt,

h) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach,

i) nadzoru nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

j) realizacja pozostałych zadań gminy określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie powierzonych innym referatom lub stanowiskom pracy;

14) wydawanie decyzji w zakresie usuwania drzew oraz krzewów,

15) planowanie miejsc pochówku dla padłych zwierząt  w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń (np. epidemii),

16) dróg publicznych,

17) ustalania warunków zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną,

18) koordynacji i nadzoru nad zadaniami inwestycyjnymi,

19) pozyskiwania funduszy zewnętrznych, a w szczególności pochodzących z UE, krajowych instytucji i organizacji finansujących,

20) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami w Gminie Dębowiec,

21) wydawanie zezwoleń na prowadzenie transportu osobowego - taxi,

22) wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych,

23) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki ściekowej,

24) prowadzenie inwestycji realizowanych przez gminę,

25) bieżący nadzór nad obiektami i urządzeniami będących w zarządzie gminy Dębowiec.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zadania referatu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD GMINY DĘBOWIEC
Informację opublikował:Aneta Kuszela
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2018 14:03

Rejestr zmian dokumentu

ukryj